Intervencions davant Lesions d’Embrutiment

En l’elecció del sistema de neteja, cal analitzar el material que s’ha utilitzat en la façana, el tipus i el nivell de brutícia, i el grau d’alteració del material. Per verificar l’eficàcia i la no agressivitat del sistema que es vagi a utilitzar, es realitzaran proves prèvies.

La neteja d’una façana no es limita només a netejar un revestiment, sinó que també estabilitza i fins elimina una patologia vinculada a fenòmens bioquímics i prepara l’aplicació posterior dels productes de reparació o de protecció.

 

Neteja mitjançant raspallat:

Aquest tipus de neteja consisteix en un raspallat manual amb raspall tou i aigua i posterior aclarit amb raig d’aigua també. Elimina les sals en eflorescències i no deteriora els materials tous i fràgils. És un mètode lent i laboriós i necessita d’un gran consum d’aigua. No permet netejar crostes molt dures.

rehabilitacion fachadas limpieza enhebra rehabilitaNeteja mitjançant procediments humits, projecció d’aigua o vapor a pressió:

Neteja mitjançant projecció d’aigua a pressió, regulada segons la brutícia fins a 120 atm i allunyant més o menys el raig de projecció. Per disminuir el temps d’actuació i eliminar amb més facilitat la brutícia, s’utilitza aigua escalfada a més de 90 º C, o vapor d’aigua.

El detergent juntament amb un raspallat a mà de truges toves ajuda a dissoldre la brutícia. Els avantatges que comporta aquest tipus de neteja són el reblaniment de les crostes, l’eliminació de sals en eflorescències, i que no és molt agressiu per al material petri. Els inconvenients són que és un mètode lent, poc efectiu, necessita un gran consum d’aigua i no es pot utilitzar en zones amb risc a gelades, ni sobre materials moderadament o fortament alterats.

Neteja mitjançant projecció de partícules, sorra seca o humida:

Aquest tipus de neteja és un mètode abrasiu projectat en sec, mitjançant aire a pressió, sorra en sec, sílice de granulometria controlada, vidre triturat, macroesferas de vidre, vidre micronitzat, partícules o escòries metàl · liques, farina de pedra, closques de fruits secs i serradures de fusta.

Es tracta d’un procés de neteja de qualsevol superfície mitjançant la projecció de productes de diversa procedència industrial amb un raig d’aire a pressió segons la naturalesa del material a tractar, mitjançant màquines pneumàtiques i elèctriques.

Aquest mètode té diversos avantatges, entre elles la seva ràpida i fàcil aplicació sobre grans superfícies, a més de ser molt apropiat per a façanes molt brutes. Els inconvenients són que elimina la pàtina natural de les roques, pot arribar a produir desperfectes en paraments treballats, arestes, etc i es genera una gran quantitat de pols en suspensió.

Neteja química:

El procediment consisteix a mullar prèviament tota la superfície, després ruixar o raspallar sobre una petita quantitat d’agent químic i deixar-lo actuar durant temps, segons la quantitat de brutícia i la resistència del revestiment. Finalment, fer un complet aclarit amb aigua. Les concentracions solen ser molt diluïdes, per evitar perjudicar el material de la façana, però tot i així pot afectar la seguretat del personal.

Aquests tractaments es subdivideixen en dos grans grups, segons la forma d’aplicació de l’agent químic: aplicació líquida de l’agent amb diferents graus de dissolució (remull del parament, neteja amb el producte diluït i raspat i esbandida final amb aigua) o aplicació en forma de emplastre (per a la neteja de petites taques aïllades o residus després de la neteja líquida).

Call Now Button