Rehabilitació Façana Avgda. Diagonal, 459

Descripción del Proyecto

Cliente
 Avgda. Diagonal, 459
Categoria
Rehabilitació de Façanes

 

 

REHABILITACIÓ FAÇANA PRINCIPAL AVGDA. DIAGONAL, 459.

Superficie total: 1.447 m2

RESUM D’ACTUACIONS:

Paraments: Sanejat i reparació d’esquerdes. Repicat d’estuc deteriorat. Neteja en sec de pedra artificial / natural en planta baixa, amb el sistema micro-projecció, aplicant àrid a baixa pressió compost per partícules de silicat d’aluminio. Neteja de façana a base d’aigua a baixa pressió i detergents tensioactius no agressius. Decapat de pintura d’estuc existent i aplicació de pintura hidròfuga a base de Siloxans i resines acríliques en emulsió aquosa.

Balcons: Reparació total dels balcons (enderroc de l’entrebigat i paviment, sanejat de biguetes aprofitables i posterior encofrat armat i formigonat). Formació de pendents i impermeabilització. Restitució de barana composta per part superior, inferior i balustrada de pedra artificial. Sanejat i pintat de balconeres i finestres de fusta i alumini. Sanejat i pintat de persianes de librillo.Pulido i pintat de baranes metàl · liques amb dues mans d’esmalt, previ sanejat i tractament antioxidant.

Coronament i cornisa: Repicat d’estuc deteriorat i reposició amb morter reparador i malla de fibra de vidre. Sanejat i reparació d’esquerdes.