Rehabilitació façana Consell de Cent, 487

Descripción del Proyecto

Cliente
 Consell de Cent, 487
Categoria
Rehabilitació de Façanes

 

 

REHABILITACIÓ FAÇANA PRINCIPAL C/Consell de Cent, 487

Superficie total: 345,61 m2

RESUM ACTUACIONS:

Paraments:
Neteja i sanejat de la pedra en planta baixa.
Reparacion d’esquerdes en façana, cornisa i mitgera.
Reconstruccion de cornisa i arrebossat.
Formació de motllures.
Reparacion de llinda en façana davantera.
Reconstruccion de motllures ornamentals amb morter de reparació.
Lliscat de guix a bona vista en paraments verticals.
Sanejament d’arrebossat de morter.

Balcons:
Extracció de paviment i enrajolat existent en balcons.
Formació de paviment continu, imprimació a força de sistema impermeabilitzant de poliuretà, segellant, membrana impermeable, arid de sílice i capa segellant d’acabat.
Repicat envoltant i perimetral de les lloses dels balcons.
Raspallat i sanejat de biguetes metàl.liques fins l’eliminació total de l’òxid. Aplicació de pasivador d’òxid i pont d’unió.
Reposicion de lloses i reparació del perímetre dels balcons.
Restauració integral de persianes de llibret.

Pintura:
Prèvia neteja de paraments amb raig d’aigua a alta pressió.
Pintura del parament vertical exterior, amb pintura al dissolvent de resines al Pliolite, amb una capa d’imprimació fixadora i dues capes d’acabat llis.
Pintura fusteria amb pintura d’exteriors de primera qualitat, imprimació i dues capes d’esmalt.
Sanejat de baranes: Escatat, sanejat i pintura sobre baranes a base d’esmalt antioxidant per a exteriors tipus Oxiron Llis Brillant.