Rehabilitació Façana Passeig Colom, 7

Descripción del Proyecto

Cliente
 Passeig Colom, 7
Categoria
Rehabilitació de Façanes

 

 

REHABILITACIÓ FAÇANA PRINCIPAL PASSEIG COLOM, 7

Superficie total: 437 m2
 
RESUM D’ACTUACIONS:

Paraments: Neteja mecànica de paraments verticals i horitzontals d’estuc mitjançant la projecció d’aigua a pressió. Repicat fins obra de les zones inestables o degradades dels paraments d’estuc. Estucat acabat raspat o arrebossat.
Cosit d’esquerdes: Reparació d’esquerda en el mur exterior d’obra ceràmica, amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col · locació de grapes d’acer inoxidable.
Reparació de lloses de pedra i cornisa: Previ picat de les zones en mal estat, reconstrucció de la secció original de les lloses de pedra i cornisa, respectant les motllures inicials utilitzant morter a base de ciment, silices de granulometria seleccionada i modificants químics. Reparació de lloses de maçoneria.
Impermeabilització de balcons: Arrencada de paviment existent, regularizacion de pendents amb morter de ciment, aplicació de morter impermeable i col · locació de paviment de rajola ceràmica fina.
Reparació esgrafiats: Reproducció en obra d’esgrafiats ornamentals de paraments verticals, emmarcats de balcons (zones laterals i superior), columnes i sanefes longitudinals.
Reparació de fusteries: Reparació de balcons i persianes de llibret existents, de fusta i subministrament i col · locació de persiana de llibret practicable de fusta.
Reparació ancoratges barana: Repicat del material d’unió i tall amb radial de l’ancoratge incloent l’extracció del recobriment de plom existent. Soldadura de nou ancoratge de ferro de secció igual a l’existent amb potes d’agafament a parament.
Pintura: Aplicació en paraments de pintura al Pliolite. En balcons, finestres i porta d’entrada, prèvia neteja i massillat, aplicació d’una mà segelladora i posterior acabat amb esmalt sintètic. En baranes i reixes pintura amb esmalt sintètic, amb una capa d’imprimació antioxidant exempta de plom.