Rehabilitació Façana Passeig Colom, 8

Descripción del Proyecto

Cliente
 Passeig Colom, 8
Categoria
Rehabilitació de Façanes

 

 

REHABILITACIÓ FAÇANA PRINCIPAL PASEIG COLOM, 8

Superficie total: 992 m2

RESUM D’ACTUACIONS:

Paraments:
▪ Neteja mecànica de paraments verticals i horitzontals d’estuc mitjançant projecció d’aigua a pressió, afegint detergents químics amb pH neutre.
▪ Neteja mecànica d’elements de pedra natural en estat de conservació regular, mitjançant projecció en sec de doll d’abrasiu (silicat d’alumini) a baixa pressió.
▪ Consolidació amb silicat d’etil: Aplicació d’una mà d’imprimació i posterior aplicació de consolidat mitjançant la tècnica humit sobre humit fins a la saturació del suport, per tal de tornar a la pedra la consistència perduda.
▪ Hidrofugat amb siloxans: Tractament de hidrofugat d’elements de pedra natural amb emulsió a base de silans i siloxans, sense alterar el seu aspecte original, ni la textura i color, sense formar pelicula i sense alterar la transpirabilitat del material.
▪ Repicat fins obra de les zones inestables o degradades dels paràmetre d’estuc.
▪ Cosit d’esquerdes: Reparació d’esquerda en el mur exterior d’obra ceràmica, amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col · locació de grapes d’acer inoxidable AISI 304, separades cada 30 cm, reblert amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada.
▪ Formació de revestiment continu de morter de calç hidràulica natural. Estucat tricapa especejat en carreus amb 1 ª capa de morter de calç grassa apagada i sorra fina.
▪ Reparació de zones puntuals de pedra natural utilitzant morter de restauració acolorit en massa a base d’aglomerants i àrids minerals.

Gestió de residus amb presència d’amiant:
▪ Desmuntatge de plaques de fibrociment. Elaboració del pla de treball per a la manipulació i gestió de residus amb presència d’amiant, presentació per a la seva aprovació a l’autoritat laboral i posterior desenvolupament del pla seguint les inducacions del Decret 396/2006.

Balcons i tribuna:
▪ Reparació de les lloses i Impermeabilització de balcons.
▪ Reparació de balcons i persianes de llibret existents i subministrament i col · locació de persianes de llibret practicable de fusta de pi per a pintar.
▪ Substitució de barrots de barana.

Aplacats de pissarra:
▪ Desmuntatge d’aplacat de pissarra. Neteja i raspallat de la superfície de fusta dels paraments inclinats, i posterior aplicació de tractament preventiu-curatiu de la fusta amb producte específic. Subministrament i col · locació de tauler de fibres elaborat per processos sec (MDF), hidròfug, de 16 mm d’espessor, fixat a la base de fusta amb cargols. Subministrament i col · locació de plaques de pissarra de les mateixes característiques de les existents en l’actualitat, clavades a la base de fusta.

Pintura:
▪ Pintura de paraments al silicat.
▪ Pintura de balcons i finestres: Prèvia neteja i massillat, aplicació d’una mà segelladora i posterior acabat amb esmalt sintètic de 1a qualitat.
▪ Pintat de baranes i reixes: Pintat de baranes i reixes per a ambdues cares, amb esmalt sintètic, amb una capa d’imprimació antioxidant exempta de plom, i una capa d’acabat.