Rehabilitació Passeig de Gràcia, 30

Descripción del Proyecto

Cliente
 Passeig de Gracia, 30
Categoria
Rehabilitació de Façanes
 


REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA PRINCIPAL PASSEIG DE GRACIA, 30.

Superficie total: 1.370 m2

ACTUACIONS:

Paraments general: Neteja de la pedra mitjançant projectat de silicat d’alumini a pressió. En zones deteriorades aplicació de nou estuc de morter de calci i sorra de marbre blanc.

Cornises i frontons: Neteja de paraments de pedra i estuc de les cornises i frontons mitjançant projectat de silicat d’alumini a pressió. Eliminació de les zones en mal estat i aplicació de nou estuc de morter de calci i sorra de marbre blanca. Reproducció dels elements de pedra i reposició de les motllures. Impermeabilització dels frontons mitjançant l’aplicació de dues capes de resines de poliuretà, dues capes de morter impermeabilitzant i capa de pintura Reveton Mumpur.

Balcons i mènsules: Neteja dels paraments de pedra de les lloses dels balcons i mènsules amb silicat d’alumini a pressió. Reconstrucció dels elements de pedra i impermeabilització de les lloses dels balcons. Reparacion de les esquerdes en els emmarcats de balcons i reproducció de les zones de pedra deteriorades.

Fusteria: Decapat de tota la fusta dels balcons i dels llibrets mòbils i posterior aplicació de massilla reconstituent.

Herreria: Decapat de baranes i posterior neteja d’òxid.
Pintura: Aplicació de veladura a brotxa difuminat el contorn en paraments verticals, balcons i emmarcats. Aplicació d’esmalt sintètic amb capa de protector químic insecticida-fungicida en fusteria. Pintura del elements de ferro a base de partícules metàl · liques amb dues capes d’imprimació antioxidant.