Reforma Integral d'Habitatges

La rehabilitació d’habitatges és aquella acció constructiva o edificatòria que es realitza per millorar les condicions d’habitabilitat de l’habitatge, de seguretat estructural i constructiva, de protecció contra la presència d’aigua i humitats, de les seves instal.lacions, de l’accessibilitat, d’il · luminació natural , de ventilació interior o de les dimensions dels espais interiors entre d’altres.

A Enhebra Rehabilita ens ocupem de tot això posant a la seva disposició els mitjans necessaris per dur a terme la rehabilitació del seu habitatge, de forma parcial (cuines, banys, instal·lacions, pintura, paviments …) o integral (quan afecta la totalitat de l’habitatge incloent estructures, forjats, cobertes, tancaments exteriors, etc).

 

REHABILITACIÓ INTEGRAL DE VIVENDA DUPLEX

La reforma integral d’aquest habitatge va consistir a substituir les parets de càrrega per jàsseres metàl · liques per deixar l’habitatge diàfana i redistribuir totalment. Es van eliminar els falsos sostres per deixar bigues i revoltons a la vista i es van rehabilitar banys, cuina i cobertes.

 
Rehabilitacion-vivienda-duplex-1-Enhebra-Rehabilita

Envans i Escala: Realització de jàsseres metàl · liques per a la redistribució total de l’habitatge, eliminació de parets mestres i construcció de paredons per la nova distribució de l’habitatge. Subministrament i col · locació de parquet, escala de roure massís i portes de pi massís amb acabat “decapé”

 
Rehabilitacion-vivienda-duplex-3-Enhebra-Rehabilita

Bigues i Revoltons: Eliminació de falsos sostres de canyís. Neteja total de bigues i revoltó ceràmic. Eliminació de l’envà central. Construcció d’envà per a la realització de dues estades. Col · locació de biga de reforç per a la reducció llums de biga. Envernissat de revoltó ceràmic i protecció de bigues de fusta mitjançant olis.

 
Rehabilitacion-vivienda-duplex-4-Enhebra-Rehabilita

Cuina: Realització de reforç de biga per a l’ampliació de la cuina i redistribució de les instal·lacions. Reforma total de la cuina incloent mobiliari de fusta massissa i elec-trodomèstics.

 Rehabilitacion-vivienda-duplex-5-Enhebra-Rehabilita

Bany: Eliminació de l’enrajolat existent i redistribució de les instal · lacions. Modificació de les dimensions de la finestra i enrajolat Estat manual a base de peces 10×10 cm. Submi-nistrament i col·lo-cació d’aparells sanitaris, aixetes i armari de fusta massissa.