Obres per millorar els elements comuns

Renovar els elements comuns dels edificis és una mesura necessària per millorar-ne l’accessibilitat, la seguretat i l’eficiència energètica.

Rehabilitar els edificis, un bé per a tothom

Un manteniment deficient dels edificis es tradueix en un deteriorament de l’espai públic i de les condicions de vida dels veïns i veïnes. Per això, l’Ajuntament de Barcelona ofereix una línia d’ajuts per promoure la rehabilitació dels elements comuns dels edificis.

Aquestes subvencions serveixen per fer front a la reparació de patologies estructurals dels edificis, a obres de millora d’elements comuns com façanes, patis o escales, a mesures de millora de l’accessibilitat com la supressió de barreres arquitectòniques o la instal·lació d’ascensors i a actuacions de millora de l’eficiència energètica, entre d’altres.

Per tal d’evitar que aquestes millores es tradueixin en l’expulsió del veïnat del barri per l’augment dels preus del lloguer, l’Ajuntament de Barcelona ha pres diverses mesures.

Així, en el cas dels edificis que incloguin habitatges llogats, només podran rebre subvencions els immobles amb un preu del lloguer per sota del màxim previst a l’índex de referència de preus de lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i que disposin d’un contracte de lloguer de cinc anys de duració com a mínim.

En el cas dels edificis que incloguin habitatges buits i les propietats verticals (és a dir, a les finques destinades sencerament al lloguer que són propietat d’una o vàries persones), només rebran els ajuts si inclouen aquests pisos a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona per un període de cinc anys. A banda d’això, es denegarà la subvenció als habitatges d’ús turístic.

Mitjançant totes aquestes mesures, l’Ajuntament de Barcelona vol fomentar la rehabilitació alhora que defensa el dret a l’habitatge de les persones llogateres.

Vols saber com sol·licitar els ajuts a la rehabilitació d'edificis?

En aquests desplegables trobaràs els requeriments i els passos necessaris per demanar aquest ajut. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol Oficina de l’Habitatge de Barcelona.

Qui pot demanar l'ajut?

 • El president/a de la comunitat de propietaris/es
 • L’administrador/a o el propietari/a de l’edifici

Queden exclosos de la subvenció:

 • Els habitatges d’ús turístic.

Quins edificis se'n poden beneficiar?

Els edificis han d’estar, en termes generals, destinats a habitatge habitual permanent i construïts abans de l’any 1993, excepte en casos d’obres de millora de l’accessibilitat o per a actuacions d’eficiència energètica.

El 70% de la superfície de l’edifici (exclosa la planta baixa) ha d’estar destinat a habitatge habitual. En cas de no arribar al percentatge esmentat, únicament es podran acollir als ajuts en la part proporcional de subvenció en funció de la superfície.

Els edificis d’habitatges buits i les propietats verticals es podran acollir als ajuts sempre que, un cop rehabilitats els immobles, s’incorporin a la Borsa de Lloguer Social per un període no inferior a cinc anys.

En el cas d’edificis que incloguin pisos llogats, només se subvencionaran els habitatges que acreditin que:

 • Disposen d’un contracte de lloguer amb un termini mínim de cinc anys de vigència, a comptar des del certificat de final d’obra. Si escau, els propietaris hauran d’acreditar aquesta condició amb el certificat final d’obra i aportar els contractes o pactes en què es prorrogui la durada del lloguer sense cap increment de la renda.
 • Només se subvencionaran els habitatges que acreditin uns preus de lloguer per sota del màxim previst a l’índex de referència de preus de lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • Quan es tracti de propietats horitzontals, en el supòsits previstos als apartats anteriors, la reducció de la subvenció s’aplicarà d’acord amb el percentatge de participació en les despeses comunes corresponent als habitatges afectats, segons consti en l’escriptura o segons el percentatge de participació en el pagament de les obres que s’acrediti mitjançant certificat emès pel president de la comunitat quan el percentatge sigui superior al que consti en l’escriptura de propietat.

Quins són els programes i les subvencions?

Patologies estructurals

Ajuts per millorar qualsevol malmesa de l’edifici que pugui afectar la seva solidesa i seguretat, amb obres de substitució i de reforç.

La subvenció serà del 35% del pressupost protegible. S’aplicarà el topall més restrictiu entre un topall de 30.000 € per edifici o 3.000 € per habitatge. El topall per edifici es podrà ampliar en 10.000 € per a edificis de més de 30 habitatges i en 20.000 € per a edificis de més de 60 habitatges.

Als barris del Raval, el Gòtic, la Barceloneta, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, el Poble-sec, el Besòs i el Maresme, el Bon Pastor, Can Peguera, les Roquetes, la Prosperitat, Torre Baró i el Carmel la subvenció serà del 50% del pressupost protegible. S’aplicarà el topall més restrictiu entre un topall de 30.000 € per edifici o 3.000 € per habitatge. El topall per edifici es podrà ampliar en 10.000 € per a edificis de més de 30 habitatges i en 20.000 € per a edificis de més de 60 habitatges.

Obres no estructurals

Façanes, patis, celoberts, cobertes, mitgeres, escales i vestíbuls.

 

Accessibilitat

Instal·lació d’ascensors: la subvenció serà del 35% del pressupost protegible amb un topall de 30.000 €. En el cas d’ascensors exteriors aquest topall s’incrementarà en 20.000 €.

Supressió de barreres arquitectòniques: la subvenció serà del 25% del pressupost protegible amb un topall de 30.000 €.

 

Obres d’instal·lació

Eliminació de tots els elements amb materials obsolets o en mal estat de l’antiga instal·lació que presentin un risc per a les persones o els edificis, o que no s’adaptin a la normativa vigent.

Instal·lacions generals comunes: xarxes d’aigua, sanejament, electricitat o gas, unificació de les antenes de televisió, reordenació dels aparells d’aire condicionat i instal•lacions contra incendis. En aquests casos, la subvenció serà del 20% del pressupost protegible amb un topall de 30.000 €, ampliable en funció del nombre d’habitatges de l’edifici.

Retirada d’elements obsolets de fibrociment: la subvenció serà del 25% amb un topall de 30.000 € per la retirada de qualsevol element de fibrociment que no impliqui una reposició de l’element. En el cas que la retirada de l’element n’impliqui la reposició amb materials adequats, l’actuació de retirada s’integrarà en el programa que correspongui ('Actuacions passives d’estalvi energètic i sostenibilitat', 'Cobertes verdes' o 'Instal·lacions generals comunes').

Aigua directa: la subvenció serà del 40% del pressupost protegible, amb un topall de 30.000 € ampliables en funció del nombre d’habitatges de l’edifici.

 

Estalvi energètic i sostenibilitat

Actuacions passives que impliquin una actuació de millora energètica global a patis, façanes, cobertes i mitgeres: per a totes les actuacions de rehabilitació que impliquin una actuació de millora energètica global que actuï sobre tot l’envoltant de l’edifici, en els termes previstos en les especificacions tècniques, la subvenció màxima serà del 40% del pressupost protegible. En cas que només es facin actuacions parcials, la subvenció serà del 25%.

Actuacions actives que impliquin la reducció de consum energètic mitjançant la producció d’energia amb fonts renovables: la subvenció serà del 50% amb un topall de 3.500 € per habitatge.

Cobertes verdes: la subvenció serà del 40%, amb un topall de 30.000 €.

Com se sol·licita l'ajut?

Complimentant el formulari de sol·licitud (cal disposar de l’acord de la comunitat per edificis o del/de la propietari/ària per habitatge en lloguer).

Lliurant la documentació:

 • Pressupost
 • ITE (Inspecció Tècnica dels Edificis)
 • Certificat energètic
 • Certificat d’accessibilitat
 • Acord de la comunitat de propietaris

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

El termini de presentació de les sol·licituds d’inscripció a la convocatòria s’obre el 15 de juny i finalitza el 30 de novembre del 2018. Els ajuts es poden sol·licitar a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona.

La sol·licitud de la subvenció es presentarà juntament amb la comunicació de l’inici d’obres en un termini màxim de sis mesos a partir de l’obtenció de l’informe tècnic previ emès pel Consorci.

El comunicat de final d’obres s’haurà de presentar en el termini de trenta dies comptats a partir de la data en què es certifiqui l'acabament de les obres, i s’haurà d’acompanyar de la documentació necessària. En el cas que la sol·licitud de subvenció no s’hagi presentat juntament amb l’inici de les obres, s’haurà de presentar juntament amb l'acabament de les obres.

 

Altres informacions

Atès que aquesta subvenció és pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.

Comparteix aquest contingut