www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges i edificis 2018

La rehabilitació és una eina clau per abordar desigualtats socials i millorar la qualitat de vida de les persones. Per això, durant l'any 2018, el Consorci de l'Habitatge de Barcelona impulsa una nova convocatòria d'ajuts per rehabilitar l'interior dels habitatges i els elements comuns dels edificis, així com per millorar l'eficiència energètica dels immobles.

En aquesta convocatòria s'han aplicat diverses mesures amb l'objectiu de protegir les persones llogateres. Així, per primera vegada, les subvencions per als pisos de lloguer estaran condicionades a que el preu de l'habitatge es cenyeixi a l'índex de referència de preus de lloguer de la Generalitat de Catalunya, impulsat conjuntament per l'Ajuntament de Barcelona.

Així mateix, es mantenen altres mesures de convocatòries anteriors com l'obligació de mantenir les mateixes condicions econòmiques abans i després de la rehabilitació o la pròrroga dels contractes fins a un mínim de cinc anys.

Una altra novetat d'enguany és la creació d'un programa específic per a les finques que, per la seva complexitat socioeconòmica, solen quedar fora de les convocatòries ordinàries. Aquests immobles s'han identificat gràcies a un treball de diagnosi que s'ha plasmat en un plànol de vulnerabilitat residencial de la ciutat. Amb aquestes finques s'està realitzant una feina d'acompanyament que barreja foment de la rehabilitació i intervenció sociocomunitària.

Si necessites més informació, adreça't a qualsevol Oficina de l'Habitatge.

Consulta aquí la convocatòria general.

Ajuts a la rehabilitació disponibles:

Per les seves característiques, hi ha zones i barris de la ciutat que requereixen una atenció especial; per aquest motiu s’hi destinen ajuts específics o més elevats que a la resta de Barcelona.

En cas de residir-hi, les prestacions es tramiten a l’Oficina de l’Habitatge del districte corresponent. El personal especialitzat atendrà la sol·licitud i assistirà els sol·licitants al llarg de tot el procés de tramitació.

En l’actualitat, a Barcelona hi ha tres tipologies de zones urbanes a les quals s’assignen ajuts especials:

Conjunts Urbans
Són polígons d’habitatge d’especial interès amb convenis particulars de rehabilitació.

Àrea de conservació i rehabilitació de Sant Ramon
Per permetre una intervenció excepcional en zones en risc de fractura social, la Llei del dret a l’habitatge preveu l’Àrea de Conservació i Rehabilitació. Un dels seus objectius principals és que la millora del parc d’habitatges es tradueixi en un espai públic de més qualitat.

L'Illa Eficient
L’Illa Eficient neix per estimular una manera nova d’abordar els projectes de rehabilitació sostenible i establir un model global i multidisciplinari de l’habitatge. Delimitada per la Gran Via de les Corts Catalanes, els carrers de Calàbria, de la Diputació i de Viladomat, vol convertir els ciutadans en protagonistes actius del procés de canvi del seu habitatge.

Aquests ajuts pretenen impulsar l'eficiència energètica i la generació d'energia.

Consulta aquí la convocatòria

Qui pot demanar l'ajut?

Quins edificis se'n poden beneficiar?

Quins són els programes i les subvencions?

Com se sol·licita l'ajut?

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

Altres informacions

Els ajuts a la rehabilitació dels interiors dels habitatges milloren les condicions de vida de les persones i contribueixen a defensar el dret de la ciutadania a un habitatge digne.

Consulta aquí la convocatòria

Qui pot demanar l'ajut?

A quines condicions està subjecte l'ajut?

Quins són els programes i les subvencions?

Com se sol·licita l'ajut?

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

Altres informacions

Renovar els elements comuns dels edificis és una mesura necessària per millorar-ne l'accessibilitat, la seguretat i l'eficiència energètica.

Consulta aquí la convocatòria

Qui pot demanar l'ajut?

Quins edificis se'n poden beneficiar?

Quins són els programes i les subvencions?

Com se sol·licita l'ajut?

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

Les finques més vulnerables i amb més necessitats de renovació tenen a la seva disposició una línia específica d'ajuts.

Consulta aquí la convocatòria

Qui pot demanar l'ajut?

Quins són els programes i les subvencions?

Com se sol·licita l'ajut?

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

Ajuts per a la redacció de l’IITE

L’Informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE) d’habitatges descriu les característiques generals de l’edifici. Amb aquest document se n’avalua l’estat de conservació i les possibles deficiències aparents, siguin constructives o funcionals. Així mateix, conté les propostes que s’aconsellen tècnicament per millorar-ne la sostenibilitat, l’ecoeficiència, la funcionalitat i les condicions d’accessibilitat.

Aquest informe haurà d’anar acompanyat dels certificats energètic i d’accessibilitat de l’edifici, per complir la Llei 8/2013 de rehabilitació aprovada per l’Estat i el nou decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges.

Es poden sol·licitar ajuts per a la redacció d’informes dels edificis que es relacionen a continuació:

Edificis que hagin demanat l’ajut a la rehabilitació

En les sol·licituds pendents de resolució i en les sol·licituds noves que es presentin, se subvencionarà el 100% del cost de redacció de l’informe tècnic, el Certificat d’accessibilitat i el Certificat d’eficiència energètica.

Edificis que no hagin demanat ajut a la rehabilitació

L’import d’aquesta prestació serà del 80% del seu cost, que es calcularà en funció del nombre d’habitatges per edifici que el sol·licitin i que estiguin en els supòsits esmentats a continuació.

  • Edificis d’habitatges de més de cent anys inclosos en algun dels àmbits declarats en alguna convocatòria d’ajuts a la rehabilitació anterior al 2015, com a Àrea de Rehabilitació Integral o Àrea Extraordinària de Rehabilitació Integral.
  • Edificis d’habitatges que en els darrers deu anys s’hagin presentat a les convocatòries d’ajuts a la rehabilitació i que no hagin fet l’IITE.
  • Edificis d’habitatges situats en polígons d’habitatges construïts entre els anys 1950 i 1970.

L’ajut per a la redacció de l’IITE es podrà sol·licitar a les Oficines de l'Habitatge de Barcelona emplenant una sol·licitud i aportant l’acord de la Comunitat.

Quina alternativa hi ha a l’ajut?

Els edificis que no tramitin un ajut a la rehabilitació conjuntament amb l’IITE podran buscar un tècnic habilitat (arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació), o bé sol·licitar que a través del col·legi professional corresponent s’encarregui l’IITE a un professional qualificat.