El 21 de gener de 2019 entra en vigor una nova convocatòria d’ajuts per a l’adequació de l’habitatge. L’objectiu del Programa és oferir subvencions a fons perdut per a actuacions d’adequació i obtenció de l’habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars de l’àrea metropolitana.

1.- Qui pot sol·licitar els ajuts?

La convocatòria d’habitabilitat 2018, destina els ajuts a propietaris i llogaters d’habitatges individuals o unifamiliars de l’àrea metropolitana de Barcelona, així com a Ajuntaments que disposin d’habitatges cedits, individuals o unifamiliars a la Borsa local de lloguer. 
S’inclouen en aquest Programa tots els habitatges ubicats en els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona (excepte en el municipi de Barcelona, on actua el Consorci de l’Habitatge de la mateixa ciutat), que compleixen els requisits de la convocatòria.
Resten exclosos d’aquesta convocatòria els habitatges d’ús turístic.

2.- Quines actuacions es subvencionen?

  • Actuacions destinades a què l’habitatge assoleixi les condicions mínimes d’habitabilitat legalment exigides.
  • Actuacions d’adaptació de les instal·lacions de l’interior de l’habitatge: Actuacions d’adaptació a la normativa vigent o aplicable de les instal·lacions individuals de l’habitatge, xarxa d’aigua, xarxa elèctrica, xarxa de gas canalitzat, telecomunicacions, sanejament. També es considerarà subvencionable la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
  • Millores energètiques i de sostenibilitat: Actuacions destinades a la millora de la sostenibilitat energètica com són la millora de l’aïllament de l’habitatge per optimitzar la demanda energètica i assegurar el confort acústic; la incorporació de proteccions solars en les obertures; el canvi de tancaments (finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables); la substitució de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment energètic, il·luminació LED.
  • Actuacions d’adaptació de la mobilitat de l’habitatge: Actuacions puntuals que millorin l’accessibilitat i la mobilitat interior de l’habitatge, com també la seva adaptació total o parcial. En concret, la instal·lació d’aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l’eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina o altres.

3.- Quins requisits ha de complir l’habitatge?

a) Haver estat construït abans de l’any 1996.
b) Ser de titularitat privada.
c) Constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en totes les fases del procediment. Es podrà acreditar aquesta circumstància mitjançant certificació d’empadronament o autorització per a que el Consorci verifiqui les dades del padró.

En cas d’habitatges buits es podran acollir als ajuts sempre que s’incorporin a la Borsa de lloguer municipal o comarcal corresponent per un període no inferior a 5 anys.

No podran gaudir de les subvencions aquelles obres que hagin estat iniciades abans de formalitzar-se la sol·licitud d’ajuts, ni d’haver rebut el Comunicat tècnic inicial del Consorci.

4.- Què és el pressupost subvencionable?

Als efectes de càlcul dels ajuts, el pressupost subvencionable estarà constituït pels següents conceptes:
   • Pressupost de l’empresa o empreses que realitzin les obres.
   • Honoraris facultatius (redacció de projectes, informes tècnics, certificats necessaris i cost de l’Informe d’Idoneïtat).

No s’inclouran impostos, taxes o tributs.

5.- Quin és l’import de la subvenció?

Amb caràcter general, la quantia màxima de la subvenció no podrà superar el 40% del pressupost subvencionable, ni l’import de 3.000 euros.
En cas que l’habitatge s’incorpori a la Borsa local de lloguer aquesta quantia màxima serà de 6.000 euros.
A efectes del càlcul de la subvenció no s’inclouran impostos, taxes o tributs.

6.- Quin és el termini per presentar la documentació?

Per sol·licitar formar part de la convocatòria disposeu des del 21 de gener de 2019 fins el 31 d’octubre de 2019.
Un cop obtinguda la validació de la documentació per part del Consorci, podreu presentar la sol·licitud d’ajuts fins el 31 de desembre de 2019.
Recordeu que es pot tancar l’admissió de sol·licituds en dates anteriors, si s’esgota la dotació pressupostària.

Call Now Button