Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE)

La Inspecció Tècnica dels Edificis, en vigor des del 26 de febrer de 2011, és un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges amb la finalitat de verificar l’haver de que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

La inspecció és visual i es fa sobre aquells elements accessibles de l’edifici. No té per objecte detectar possibles vicis ocults ni preveure causes sobrevingudes, encara que es pot extreure la conveniència d’una diagnosi més profunda. Ho ha de dur a terme el/la tècnic/a amb titulació d’arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació, contractat/a per els titulars de l’edifici a inspeccionar.

La ITE dóna lloc a un informe que descriu l’estat actual de l’edifici, les deficiències detectades i termini per esmenar-les i la qualificació de l’estat general de l’edifici. L’informe és previ a l’obtenció del Certificat d’Aptitud de l’Edifici, expedit per l’Administració.

Quina finalitat té aquesta inspecció tècnica?

La finalitat d’aquesta inspecció és instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges per verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

En quin suposats és obligatòria aquesta inspecció tècnica?

S’han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria:

 1. Els edificis plurifamiliars d’habitatges en funció de la seva antiguitat.
 2. Si ho determinen els programes o les ordenances locals.
 3. Si l’edifici o els habitatges de l’edifici s’han d’acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.
Els habitatges unifamiliars s’han de sotmetre a aquesta inspecció tècnica?

No, aquells edificis que, segons la normativa urbanística d’aplicació, tinguin la consideració d’unifamiliars no s’han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria, i resten subjectes a la normativa d’habitabilitat vigent.

Hi ha un termini per fer aquesta inspecció tècnica?

Segons l’antiguitat de l’edifici, els terminis màxims previstos per demanar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el certificat d’aptitud corresponent, són els següents:

 1. Edificis anteriors a 1930 fins al 31/12/2012.
 2. Edificis entre 1931 i 1950 fins al 31/12/2013.
 3. Edificis entre 1951 i 1960 fins al 31/12/2014.
 4. Edificis entre 1961 i 1970 fins al 31/12/2015.
 5. A partir de 1971 fins al 31 de Desembre de l’any en què l’edifici aconsegueixi els 45 anys d’antiguitat.
A qui correspon l’obligació de sotmetre els edificis d’habitatges a inspecció tècnica?

L’obligació de sotmetre els edificis d’habitatges a inspecció tècnica correspon a:

 • Propietat vertical: als propietaris/propietàries.
 • Propietat horitzontal: a la comunitat de propietaris/propietàries.

Els propietaris/propietàries i les persones ocupants dels habitatges han de facilitar l’accés als habitatges i a les altres entitats de l’edifici al moment de la inspecció, per possibilitar l’examen dels elements comuns de l’edifici.

Qui s’ha de fer càrrec del cost econòmic d’aquesta inspecció tècnica?

El cost econòmic derivat de la inspecció tècnica obligatòria és a càrrec de les persones obligades a la realització de la inspecció (propietaris/as de l’immoble o comunitats de propietaris segons sigui el cas).

Qui pot dur a terme la inspecció tècnica dels edificis?

La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges l’ha de dur a terme un/a tècnic/a amb titulació d’arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació.

Què és el contingut de l’informe tècnic?

L’informe de la inspecció tècnica, que s’elabora seguint un model normalitzat per l’Agència i ha d’indicar:

 1. La descripció de l’estat actual de l’edifici.
 2. Deficiències detectades i termini per esmenar-les.
 3. Qualificació de l’estat general de l’edifici.

Aquest informe s’ha d’ajustar als principis d’imparcialitat, objectivitat i independència del seu autor/a, i al de veracitat de les manifestacions que es continguin.

Com es qualifiquen en l’informe les possibles deficiències?

L’informe de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges ha de detallar les deficiències detectades en els diversos elements constructius de l’edifici, i les ha de qualificar de la següent manera:

“Deficiències greus”: són les que, per la seva importància, cal esmenar en els terminis indicats. En el cas que representin un risc per a les persones, cal indicar-ho expressament i detallar les mesures urgents de seguretat a adoptar prèvies a l’execució de les obres.

“Deficiències lleus”: són les que, sense ser greus, fan necessària la realització de treballs de manteniment per evitar la deterioració de l’edifici o d’una part d’est.

D’acord amb les deficiències detectades, com es qualifica l’estat general d’un edifici?

Segons el tipus, la gravetat i la generalització de les deficiències, l’estat general d’un edifici pot ser:

“Molt greu”: existència generalitzada de deficiències que per la seva importància afecten greument l’estabilitat de l’edifici i representen un perill per a la seguretat de les persones. En aquest cas, l’informe ha d’especificar les mesures de seguretat que cal adoptar amb caràcter immediat, les deficiències que s’han de reparar i el termini per fer-ho.

“Amb deficiències greus”: l’existència de deficiències que per la seva importància cal esmenar. L’informe de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges especifica les deficiències que s’han de reparar i el termini per fer-ho. En el cas que les deficiències comportin risc per a les persones, cal descriure les mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres.

“Amb deficiències lleus”: l’existència de deficiències produïdes per manca de conservació. Cal efectuar treballs de manteniment per evitar la deterioració de l’edifici o d’una part.

“Sense deficiències”: no s’aprecien deficiències.

A qui ha de lliurar el/la tècnic/a l’informe de la inspecció tècnica?
 1. Si l’estat general de l’edifici és qualificat com Molt greu est es lliurarà a la Propietat i a l’Agència.
 2. Si l’estat general de l’edifici és qualificat amb Deficiències greus est es lliurarà a la Propietat de l’edifici o al representant de la Comunitat de Propietaris.
 3. Si l’estat general de l’edifici és qualificat amb Deficiències lleus o sense deficiències aquest es lliurarà a la Propietat de l’edifici o al representant de la Comunitat de Propietaris i a l’Agència.
Quins són les actuacions a realitzar per la propietat de l’edifici a la vista de l’informe tècnic?

Qualificació de l’estat general de l’edifici de Molt Greu:

 1. Adoptar amb caràcter immediat les mesures de seguretat indicades a fi d’evitar situacions de risc per a les persones.
 2. Esmenar les deficiències indicades en els terminis previstos en l’informe tècnic.

Qualificació de l’estat de l’edifici amb deficiències Greus:

 1. Adoptar amb caràcter immediat les mesures de seguretat indicades a fi d’evitar situacions de risc per a les persones.
 2. Esmenar les deficiències indicades en els terminis previstos en l’informe tècnic.
 3. Una vegada finalitzades les obres d’esmena de deficiències es presentarà davant l’Agencia sol·licitud d’expedició del certificat d’aptitud, a la qual caldrà adjuntar l’informe de la inspecció tècnica i certificat final d’obra de la Direcció facultativa que ha dirigit les esmentades obres i que acrediti la seva correcta realització i finalització.

Qualificació de l’estat general de l’edifici amb deficiències Lleus: Cal dur a terme els corresponents treballs de manteniment.

Qualificació de l’estat general de l’edifici Sense Deficiències: Cap actuació.

Què és l’actuació de l’Agència a la vista de l’informe tècnic?

L’Agència o bé de l’ens local que hagi assumit la competència atorgarà un certificat d’aptitud que notificarà directament a la propietat.Aquest certificat d’aptitud es farà prenent com a base l’informe de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges presentat i de les comprovacions que pugui realitzar.Segons quin sigui l’estat general de l’edifici, el certificat d’aptitud pot ser d’apte o no apte.

En quins casos el certificat d’aptitud conté la qualificació d’apte?
 • Quan l’estat general de l’edifici es qualifica “sense deficiències”.
 • Quan l’estat general de l’edifici es qualifica “amb deficiències lleus”. En aquest cas, la resolució d’atorgament del certificat indicarà els treballs necessaris de manteniment que cal dur a terme per evitar la degradació de l’edifici o d’una part d’est.
 • Quan la propietat d’un immoble sol·licita el certificat d’aptitud un cop realitzades les obres indicades en l’informe d’inspecció tècnica que qualificava l’estat de l’edifici “amb deficiències greus”. Caldrà adjuntar el corresponent certificat final d’obra que acrediti la seva correcte realització i finalització.
I en quins casos el certificat d’aptitud conté la qualificació de no apte?

El certificat d’aptitud serà no apte, quan de l’informe de la inspecció tècnica resulti que l’estat general de l’edifici és “molt greu”.

Quin termini té l’Agència per notificar el certificat d’aptitud?

El termini per notificar aquest certificat és de dos mesos.

En el cas de Deficiències Greus a partir de l’entrada de la sol·licitud de la propietat de l’immoble acompanyada de l’informe de la inspecció tècnica i, si s’escau, de la certificació tècnica d’esmena de les deficiències assenyalades a l’informe de la inspecció i que acrediti la seva correcta realització i finalització.

En el cas de Deficiències Molt Greus, Lleus o Sense Deficiències, a partir de la presentació de l’informe de la inspecció tècnica per mitjans electrònics per part del/ de la tècnic/a.

En el cas que l’Agència modifiqui o complementi la relació i qualificació de les deficiències assenyalades en l’informe tècnic, i també els terminis per esmenar-les, el termini de dos mesos es computa des de l’entrada de la sol·licitud acompanyada, si escau, de la certificació tècnica que acrediti l’esmena de deficiències.

Quin és la vigència del certificat d’aptitud?

El certificat d’aptitud amb la qualificació d’apte té una vigència de 10 anys. Transcorregut aquest termini , cal renovar-ho, seguint el mateix procediment, dins de l’any següent al de la seva caducitat.

Es poden transmetre habitatges situats en edificis obligats a passar la inspecció tècnica?

En les transmissions d’habitatges entre vius, les persones transmitents han de lliurar a les persones adquirents, en el cas que l’edifici hagi estat obligat a passar la inspecció tècnica, còpia degudament autenticada del certificat d’aptitud. Si no es disposa de l’esmentada resolució administrativa perquè l’edifici no hagi passat encara la inspecció tècnica , o bé, perquè l’informe de la inspecció tècnica determina deficiències que encara no han estat esmenades, les persones *adquirientes poden exonerar de manera expressa les persones transmitents de l’obligació de lliurar-los aquest certificat. En aquest cas, la transmissió queda subjecta a les obligacions que determina la normativa d’habitabilitat vigent.

Quins són les conseqüències en cas de no sol·licitar el certificat d’aptitud d’un edifici d’habitatges dins del termini legalment establert?

En aquest supòsits, la manca del certificat d’aptitud pot donar lloc, amb les diligències prèvies adequades, a la imposició de multes coercitives i de sancions a les persones responsables, de conformitat amb allò que preveu la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

I en cas d’haver sol·licitat el Certificat d’Aptitud però que no es facin les obres d’esmena de deficiències?

L’incompliment de la realització de les obres d’esmena de deficiències o de l’adopció de mesures de seguretat previstes a la normativa faculten l’Agència per adoptar les ordres d’execució i altres mesures d’intervenció administrativa previstes a la Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a l’habitatge.

Sol·licita Pressupost

Noticies Enhebra

Call Now Button