Subvencions i Ajuts a la Rehabilitació

En el següent desplegable podràs consultar les bases, terminis d’inscripció, normativa i documentació necessària per a sol·licitar les diferents ajudes i subvencions per a la rehabilitació d’edificis i habitatges a la ciutat de Barcelona i la seva àrea Metropolitana. Aquestes ajudes es concedeixen tant en l’àmbit autonòmic com estatal i són gestionades per diferents organismes com el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o el Consorci Metropolità de l’Habitatge.

CAMPANYA D'AJUTS A LA REHABILITACIÓ I EL·LEMENTS COMUNS 2021

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha publicat la nova convocatòria d’ajudes en la rehabilitació d’habitatges 2021 .  Aquestes subvencions serveixen per fer front a la reparació de patologies estructurals dels edificis, a obres de millora d’elements comuns com façanes, patis o escales, a mesures de millora de l’accessibilitat com la supressió de barreres arquitectòniques o la instal·lació d’ascensors i a actuacions de millora de l’eficiència energètica, entre d’altres.

A més a més, la convocatòria de 2021 inclou una novetat rellevant respecte de l’any anterior: els ajuts es concedeixen per concurrència competitiva. Es tracta d’un procediment mitjançant el qual es tenen en compte una sèrie de criteris i s’atorga una puntuació per a cada actuació de què consti la sol·licitud. En funció de la puntuació obtinguda es classificaran les sol·licituds dels ajuts en ordre decreixent, admetent les sol·licituds en aquest ordre fins a exhaurir la dotació pressupostària de la convocatòria.

Quins són els terminis per sol·licitar l’ajut?

El termini de presentació de les sol·licituds de subvenció a aquesta convocatòria, que preveu l’article 17 de les Bases Reguladores, s’obrirà l’endemà de la publicació al DOGC d’aquesta convocatòria (19/10/2021) i acabarà al cap de 30 dies naturals. Es pot modificar en funció de les disponibilitats pressupostàries en una data anterior o posterior a l’establerta. El tancament de l’admissió de sol·licituds d’inscripció es farà mitjançant una resolució del gerent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona que es publicarà al DOGC i al BOPB.

La presentació de la sol·licitud d’inscripció no implica cap dret econòmic.

La sol·licitud de la subvenció es presentarà juntament amb la comunicació de l’inici d’obres en un termini màxim de sis mesos a partir de l’obtenció de l’informe tècnic previ emès pel Consorci.

Els ajuts es poden sol·licitar:

 • A través de la seu electrònica municipal i adjuntar els impresos de sol·licitud corresponents, a https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic
 • Presencialment, demanant cita prèvia a Institut Municipal del Paisatge Urbà a través del mail paisatgeurba@bcn.cat
 • Mitjançant una trucada al 010 on el personal del servei assessorarà telefònicament sobre les opcions disponibles per fer la tramitació sense necessitat de desplaçar-se a una oficina d’atenció presencial.

El comunicat final d’obres s’haurà de presentar en el termini de tres mesos comptats a partir de la data en què se certifiqui l’acabament de les obres, i s’haurà d’acompanyar de la documentació necessària. En el cas que la sol·licitud de subvenció no s’hagi presentat juntament amb l’inici de les obres, s’haurà de presentar juntament amb l’acabament de les obres.

Quins edificis se’n poden beneficiar?

Els edificis han d’estar, en termes generals, destinats a habitatge habitual permanent i construïts abans de l’any 1996, excepte en casos d’obres de millora de l’accessibilitat o per a actuacions d’eficiència energètica.

El 70% de la superfície de l’edifici (exclosa la planta baixa) ha d’estar destinat a habitatge habitual. En cas de no arribar al percentatge esmentat, únicament es podran acollir als ajuts en la part proporcional de subvenció en funció de la superfície.

Els edificis d’habitatges buits i les propietats verticals es podran acollir als ajuts sempre que, un cop rehabilitats els immobles, s’incorporin a la Borsa de Lloguer Social per un període no inferior a cinc anys.

En el cas d’edificis que incloguin pisos llogats, només se subvencionaran els habitatges que acreditin que:

 • Disposen d’un contracte de lloguer amb un termini mínim de cinc anys de vigència, a comptar des del certificat de final d’obra. Si escau, els propietaris hauran d’acreditar aquesta condició amb el certificat final d’obra i aportar els contractes o pactes en què es prorrogui la durada del lloguer sense cap increment de la renda.
 • Només se subvencionaran els habitatges que acreditin uns preus de lloguer per sota del màxim previst a l’índex de referència de preus de lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • Quan es tracti de propietats horitzontals, en els supòsits previstos als apartats anteriors, la reducció de la subvenció s’aplicarà d’acord amb el percentatge de participació en les despeses comunes corresponent als habitatges afectats, segons consti en l’escriptura o segons el percentatge de participació en el pagament de les obres que s’acrediti mitjançant certificat emès pel president de la comunitat quan el percentatge sigui superior al que consti en l’escriptura de propietat

Quines actuacions són subvencionables?

Estructura: Obres de rehabilitació de patologies estructurals entenent com a tals les lesions que afectin la solidesa i seguretat de l’edifici. Es consideraran per a aquesta convocatòria, les obres de substitució i/o reforç.

Reducció de la demanda energètica de l’edifici:

FAÇANES: Obres de rehabilitació i restauració de façanes d’acord amb les condicions tècniques. Es contempla la possibilitat de canviar les finestres sempre que aquesta possibilitat es contempli en la totalitat de la façana si aquesta es troba en bon estat de conservació.
COBERTES: Obres de rehabilitació i restauració de cobertes d’acord amb les condicions tècniques.
MITGERES: Obres de rehabilitació sobre parets mitgeres d’acord amb les condicions tècniques.
CELOBERTS I PATIS: Obres de rehabilitació de celoberts i patis.

Instal·lacions comunes:

AIGUA, GAS, ELECTRICITAT I SANEJAMENT: Obres de rehabilitació i adequació de les instal·lacions comunitàries de sanejament, subministrament d’aigua, gas, electricitat i les instal·lacions contra incendis. Inclou també la unificació d’antenes, la reordenació d’aparells d’aire condicionat i la unificació de l’extracció de fums de les cuines fins a coberta.
AIGUA DIRECTA: Noves instal·lacions comunitàries d’aigua directa sanitària.
ELIMINACIÓ D’ELEMENTS OBSOLETS D’AMIANT: Obres de retirada i adequació de l’element de suport en aquelles obres d’eliminació de l’amiant que no es puguin emmarcar dins de cap altra actuació subvencionable.
COBERTES VERDES: Actuacions en què es transformi en coberta verda el 50% de la superfície del terrat, excepte lluernes i celoberts, d’acord amb les condicions tècniques.
INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR: Actuacions que impliquin la reducció del consum energètic provinent de fonts no renovables o de la xarxa d’energia convencional mitjançant sistemes de captació solar. Captadors tèrmics per a la producció d’aigua calenta, captadors fotovoltaics per a la generació d’electricitat i actualització d’elements obsolets.

Accessibilitat:

ASCENSORS: Dotació d’ascensors en edificis d’habitatges plurifamiliars que no tinguin, tant per l’interior com per l’exterior dels edificis. Els edificis hauran de tenir, com a mínim, planta baixa més tres plantes, amb independència del nombre de parades.
MILLORES D’ACCESSIBILITAT: Obres de supressió de barreres arquitectòniques i instal·lació d’ascensors en edificis plurifamiliars de fins a planta baixa més tres plantes; així com l’ampliació de parades en edificis que ja disposin d’un ascensor.
ESCALES I VESTÍBULS: Obres de rehabilitació en vestíbuls i escales que siguin necessàries per al bon estat de conservació de l’element.

Quina subvenció puc obtenir per als diferents tipus d’obra?

Consulta AQUÍ el quadre on es recullen els percentatges i els imports màxims subvencionables per a cada tipus d’actuació.

Si vols més informació sobre les bases, normativa, documentació, etc., consulta la web de l’Ajuntament de Barcelona/Ajudes a la rehabilitació 2021

SUBVENCIONS PER LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'US RESIDENCIAL

Són subvencions destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia residencial, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

 

 

Queden excloses d’aquesta convocatòria les sol·licituds per a actuacions de rehabilitació d’edificis d’ús residencial de la ciutat de Barcelona, que es regeixen per les bases del Consorci de l’Habitatge de Barcelona. També queden excloses d’aquesta convocatòria les actuacions que es duguin a terme en els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les bases del Consorci Metropolità de l’Habitatge. Pot consultar AQUÍ els municipis que formen part.
 
Poden accedir a les subvencions:

Les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes o comunitats de propietaris i els propietaris únics d’edificis d’habitatges i els propietaris d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera.

Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.

En tots els casos abans de presentar la sol·licitud s’ha de disposar de la ITE, la sol·licitud del certificat d’aptitud, el CEE i l’etiqueta energètica.

Per a ampliar la informació sobre els tràmits i documentació necessària per a sol·licitar la subvenció, consulta la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

SUBVENCIONS PER A REHABILITAR EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL EN BARRIS DEL PARC PÚBLIC D'HABITATGES

Són subvencions per a obres per a fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat en els barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

 

 

Abans de presentar la sol·licitud s’ha de disposar de l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (*ITE), la sol·licitud del certificat d’aptitud, el CEE i l’etiqueta energètica.
 
Poden accedir a les subvencions:

Les juntes de propietaris i persones titulars d’habitatges dels barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

L’ajuda complementària de cohesió social va lligada a la subvenció de rehabilitació del conjunt de l’edifici.

Per a ampliar la informació sobre els tràmits i documentació necessària per a sol·licitar la subvenció, consulta la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

 

PROGRAMA D'HABITABILITAT 2020 PER LA REHABILITACIÓ D'HABITATGES A L'AREA METROPOLITANA DE BCNA

Aquest Programa té per objecte fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació d’habitatges privats existents a l’àrea metropolitana de Barcelona, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat, per a incidir en la qualitat de vida dels ciutadans, la millora de les condicions d’habitabilitat i la millora del paisatge urbà.

Estat actual de les bases: aprovació inicial, en període d’exposició pública fins al 26 d’octubre (exclòs).

A partir de l’aprovació definitiva, es podrà publicar la convocatòria corresponent (actualment sense previsió temporal).

Consulta les bases Reguladores d’Adequació d’Habitatges 2020

AJUTS PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES DE REHABILITACIÓ D'EDIFICIS - PROGRAMA PROJECTES 2020 CMH

El 20 de gener s’obre el termini de presentació de sol·licituds d’ajudes per a la redacció de projectes i altres documents tècnics relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis existents de tipologia residencial col·lectiva de l’àrea metropolitana de Barcelona. L’objectiu de la convocatòria és impulsar la rehabilitació d’edificis amb criteris energètics, mitjançant subvencions a fons perdut del cost dels treballs tècnics necessaris per a acompanyar la presa de decisions de les comunitats de propietaris sobre la naturalesa i abast de les obres de rehabilitació que aquestes comunitats hauran d’executar en els elements comuns del seu edifici.

Qui pot sol·licitar aquestes ajudes?

La convocatòria de projectes 2020, destina les ajudes a propietaris d’edificis existents de tipologia residencial col·lectiva de l’àrea metropolitana de Barcelona. Poden accedir tant comunitats de propietaris, com a propietats verticals, però resten excloses les unifamiliars.

S’inclouen en aquest Programa els edificis situats en els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona (excepte en el municipi de Barcelona, on actua el Consorci de l’Habitatge de la mateixa ciutat), que compleixin els requisits de la convocatòria.

Quines actuacions subvencionen?

Es consideren subvencionables els projectes i altres documents tècnics relacionats amb aquest projecte, que hagin seguit la Guia Metodològica establerta pel Consorci, la qual es publicarà el 20 de gener de 2020.

Tota la documentació ha de ser relativa a una actuació integral de rehabilitació que comporti una actuació global en l’envolupant de l’edifici, amb actuacions de millora de l’eficiència energètica, i en altres elements comuns.

Són exemples altres documents, els informes tècnics de l’estat de l’edifici (ITE), certificats d’eficiència energètica (CEE), i altres documents tècnics necessaris per a dur a terme actuacions integrals de rehabilitació en edificis existents de tipologia residencial col·lectiva i que comportin una actuació global en l’envolupant de l’edifici, amb actuacions de millora de l’eficiència energètica, i en altres elements comuns.

Quin és el cost subvencionable?

A l’efecte del càlcul de la subvenció, el cost protegible està constituït pels honoraris facultatius en concepte de la redacció del projecte i altres documents tècnics objecte de la subvenció (informes tècnics i certificats necessaris, despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars). A l’efecte del càlcul de la subvenció no s’inclouran impostos, taxes i tributs.

Si vols ampliar la informació sobre els tràmits i documentació necessària per a sol·licitar l’ajuda, consulta la web del Consorci de l’Habitatge de Catalunya.

AJUTS EN FORMA DE PRÉSTECS A COMUNITATS DE PROPIETARIS PER A LES OBRES DE REHABILITACIÓ EN EDIFICIS D'HABITATGES

Línia de préstecs convinguda entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i l’Institut Català de Finances (ICF) per al finançament d’obres de rehabilitació en edificis d’habitatges.

Aquestes ajudes es dirigeixen a comunitats de propietaris que no hagin sol·licitat o obtingut una subvenció o un altre tipus de finançament per a les mateixes actuacions amb anterioritat a l’any 2020.

Línia ICF3.2 Per a comunitats de propietaris amb morositat fins al 8% sempre que aquestes aportin garanties que responguin al criteri de solvència exigit per a retornar el préstec. Les comunitats de propietaris solvents, amb un índex de morositat, en l’últim exercici complet, igual o inferior al 5%, encara que excepcionalment es podran valorar operacions.

Línia ICF3.1. Exclusivament per a comunitats de propietaris d’edificis d’habitatges situats en barris socials que administra l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb un índex de morositat, en l’últim exercici complet, igual o inferior al 13%. Veure llistat de barris en aquest enllaç.

No poden accedir a aquests préstecs les persones propietàries d’habitatges unifamiliars ni les persones jurídiques o físiques propietàries d’edificis d’habitatges, ni comunitats de propietaris amb operacions inferiors als 30.000 euros per comunitat de propietaris i màxim de 20.000 euros per habitatge de la comunitat.

Pot consultar les preguntes freqüents sobre aquestes línies de préstec en el següent enllaç

AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS - PROGRAMA PREE 2020

El objetivo del PREE es dar un impulso a la sostenibilidad de la edificación existente en nuestro país, mediante actuaciones que van desde cambios en la envolvente térmica, a la sustitución de instalaciones de generación térmica con combustibles de origen fósil por generación térmica basada en fuentes renovables como la biomasa, la geotermia, la solar térmica, la bomba de calor, o la generación eléctrica renovable para el autoconsumo y la incorporación de tecnologías de regulación y control, así como la mejora en la eficiencia energética en la iluminación.

Periodo de vigencia:

Se podrán presentar solicitudes en las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, desde la fecha establecida en sus convocatorias hasta el 31 de julio de 2021.

Beneficiarios:

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de edificios existentes destinados a cualquier uso.

Comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso vivienda.

Propietarios que de forma agrupada, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el título constitutivo de Propiedad Horizontal.

Empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, que acrediten dicha condición.

Las empresas de servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos.

Entidades Locales y el sector público institucional de las administraciones públicas.

Las Comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía.

Los ayuntamientos, las diputaciones provinciales o las entidades locales equivalentes y las mancomunidades o agrupaciones de municipios españoles, cabildos y consejos insulares, las administraciones de las comunidades autónomas o de las ciudades de Ceuta y Melilla, y cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las referidas administraciones públicas, que podrán actuar en representación de comunidades de propietarios u otros propietarios de edificios.

Las actuaciones subvencionables corresponden a tres tipologías:

1. Mejora de la envolvente térmica.

2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas, como:

Sustitución energía convencional por energía solar térmica.

Sustitución de energía convencional por energía geotérmica.

Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas.

Mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de generación no incluidos anteriormente, como la bomba de calor.

Mejora de la eficiencia energética de subsistemas de distribución, regulación, control y emisión de las instalaciones térmicas.

3. Mejora de las instalaciones de iluminación.

Para poder acogerse al programa, las actuaciones para las que se solicite las ayudas deberán justificar la reducción del consumo de energía final y de las emisiones de dióxido de carbono con respecto a su situación de partida, mediante uno de los métodos de cálculo incluidos en la Directiva 2012/27/UE2. Así mismo, los edificios deben de haber sido construidos antes de 2007, y deberán mejorar la calificación energética total del edificio en, al menos, una letra, medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2 /m2 año), con respecto a la calificación energética inicial del edificio.

Por otro lado, las actuaciones subvencionables serán actuaciones en edificios completos de los siguientes usos:

Edificios de vivienda unifamiliar.

Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda;

Edificios de cualquier otro uso (administrativo, sanitario, docente, cultural, etc).

Excepcionalmente, en atención a la tipología edificatoria o a las características climáticas, las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla podrán permitir en sus convocatorias considerar subvencionables las actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo edificio, consideradas individualmente o sobre partes de un edificio.

No serán actuaciones subvencionables las realizadas en edificios de nueva construcción, las que supongan una ampliación que incremente superficie o volumen construido, las que conlleven un cambio de uso de edificio.

Para más información consultar las Bases Reguladoras del Programa PREE o la web de IDAE

AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS - II CONVOCATORIA PROGRAMA PAREER II 2020

La Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía establece la Segunda Convocatoria del Programa de Ayudas para actuaciones de rehabilitación energética de edificios existentes (PAREER II).

Las actuaciones objeto de las ayudas serán aquellas que consigan una reducción de las emisiones de CO2 y del consumo de energía final mediante una o varias de las tipologías siguientes:

 1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.
 2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de iluminación.
 3. Sustitución de energía convencional por energía solar térmica.
 4. Sustitución de energía convencional por energía geotérmica.

Las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación energética total del edificio en, al menos, 1 letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/m2 año), con respecto a la calificación energética inicial del edificio. Además, se otorgarán ayudas adicionales a las actuaciones que alcancen clase energética “A” o “B”, o que incrementen más de dos letras la calificación energética inicial del edificio existente. Esta mejora de su calificación energética podrá obtenerse mediante la realización de una tipología de actuación o una combinación de varias.

Beneficiarios: podrán ser beneficiarios del Programa

a) Los propietarios de edificios existentes destinados a cualquier uso, siempre que tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública.
b) Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso vivienda, constituidas como Propiedad Horizontal.
c) Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios y no hubiesen otorgado el título constitutivo de propiedad horizontal.
d) Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios.
e) Las empresas de servicios energéticos.

No podrán ser beneficiarios de esta convocatoria las personas físicas sin perjuicio de lo dispuesto en las letras b) o c) del anterior apartado.

Si quieres más información acerca la segunda convocatoria PAREER 2020 consulta la web de IDAE

PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021

Este Plan Estatal está compuesto por 9 programas que contemplan, por un lado, ayudas al alquiler para distintos colectivos como jóvenes, mayores y personas con ingresos más bajos, así como familias en riesgo de desahucio. Además, habilita subvenciones para fomentar la mejora de la eficiencia energética y accesibilidad de las viviendas, así como ayudas para jóvenes que quieran acceder a una vivienda. El Plan incluye, asimismo, ayudas para la promoción del parque de viviendas en alquiler para personas mayores y con discapacidad entre otras medidas.

En Cataluña se destinará la mayor parte de las ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que aporta el Ministerio de Fomento a subvencionar las ayudas al alquiler y a fomentar la conservación y la eficiencia energética.

Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en viviendas:

Objetivo: Regular las ayudas para obras de mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad de viviendas unifamiliares y edificios de tipología residencia colectiva.

Beneficiarios: Los propietarios de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila y de edificios existentes de tipología residencial de vivienda colectiva, así como de sus viviendas, bien sean personas físicas o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública. Podrán ser beneficiarios, también, las Administraciones Públicas y los organismos y demás entidades de derecho público, así como las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas, íntegra o mayoritariamente, por las Administraciones Públicas propietarias de los inmuebles.

Cuantía de las Ayudas:

 • Con carácter general 40% de la inversión.
 • 75% de la inversión en caso de ingresos inferiores a 3IPREM

Viviendas unifamiliares:

 • Hasta 12.000€
 • Hasta 18.000€ para personas con discapacidad.
 • Hasta 24.000€ para personas con determinado grado de discapacidad.
 • Incremento por BIC: 1.000€
 • Incremento para menores de 35 años: 25% en municipios con menos de 5.000 habitantes

Edificios

 • Hasta 8.000€/vivienda y 80€/m2 de local
 • Hasta 12.000€/vivienda para personas con discapacidad
 • Hasta 16.000€/ vivienda para personas con grado más severo de discapacidad.
 • Incremento por BIC: 1.000€/vivienda y 10€/m2 de local
 • Incremento para menores de 35 años: 25% en municipios con menos de 5.000 habitantes

 

Más información consultar la web del Ministerio específica para el Plan Vivienda 2018-2021 

Sol·licita Pressupost

Noticies Enhebra

Call Now Button