Subvencions i Ajuts a la Rehabilitació

CAMPANYA D'AJUTS A LA REHABILITACIÓ 2019

L’Ajuntament de Barcelona ofereix una línia d’ajuts per promoure la rehabilitació dels elements comuns dels edificis. Aquestes subvencions serveixen per fer front a la reparació de patologies estructuralsdels edificis, a obres de millora d’elements comuns com façanes, patis o escales, a mesures de millora de l’accessibilitat com la supressió de barreres arquitectòniques o la instal·lació d’ascensors i a actuacions de millora de l’eficiència energètica, entre d’altres.

Qui pot demanar l’ajut?

 • El president/a de la comunitat de propietaris/es
 • L’administrador/a o el propietari/a de l’edifici

Queden exclosos de la subvenció:

 • Els habitatges d’ús turístic.

Quins edificis se’n poden beneficiar?

Els edificis han d’estar, en termes generals, destinats a habitatge habitual permanent i construïts abans de l’any 1993, excepte en casos d’obres de millora de l’accessibilitat o per a actuacions d’eficiència energètica. El 70% de la superfície de l’edifici (exclosa la planta baixa) ha d’estar destinat a habitatge habitual. En cas de no arribar al percentatge esmentat, únicament es podran acollir als ajuts en la part proporcional de subvenció en funció de la superfície. Els edificis d’habitatges buits i les propietats verticals es podran acollir als ajuts sempre que, un cop rehabilitats els immobles, s’incorporin a la Borsa de Lloguer Social per un període no inferior a cinc anys. En el cas d’edificis que incloguin pisos llogats, només se subvencionaran els habitatges que acreditin que:

 • Disposen d’un contracte de lloguer amb un termini mínim de cinc anys de vigència, a comptar des del certificat de final d’obra. Si escau, els propietaris hauran d’acreditar aquesta condició amb el certificat final d’obra i aportar els contractes o pactes en què es prorrogui la durada del lloguer sense cap increment de la renda.
 • Només se subvencionaran els habitatges que acreditin uns preus de lloguer per sota del màxim previst a l’índex de referència de preus de lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • Quan es tracti de propietats horitzontals, en el supòsits previstos als apartats anteriors, la reducció de la subvenció s’aplicarà d’acord amb el percentatge de participació en les despeses comunes corresponent als habitatges afectats, segons consti en l’escriptura o segons el percentatge de participació en el pagament de les obres que s’acrediti mitjançant certificat emès pel president de la comunitat quan el percentatge sigui superior al que consti en l’escriptura de propietat.

Quins són els programes i les subvencions?

Patologies estructurals Ajuts per millorar qualsevol malmesa de l’edifici que pugui afectar la seva solidesa i seguretat, amb obres de substitució i de reforç. La subvenció serà del 35% del pressupost protegible. S’aplicarà el topall més restrictiu entre un topall de 30.000 € per edifici o 3.000 € per habitatge. El topall per edifici es podrà ampliar en 10.000 € per a edificis de més de 30 habitatges i en 20.000 € per a edificis de més de 60 habitatges. Als barris del Raval, el Gòtic, la Barceloneta, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, el Poble-sec, el Besòs i el Maresme, el Bon Pastor, Can Peguera, les Roquetes, la Prosperitat, Torre Baró i el Carmel la subvenció serà del 50% del pressupost protegible. S’aplicarà el topall més restrictiu entre un topall de 30.000 € per edifici o 3.000 € per habitatge. El topall per edifici es podrà ampliar en 10.000 € per a edificis de més de 30 habitatges i en 20.000 € per a edificis de més de 60 habitatges. ​Obres no estructurals Façanes, patis, celoberts, cobertes, mitgeres, escales i vestíbuls. Accessibilitat

 • Instal·lació d’ascensors: la subvenció serà del 35% del pressupost protegible amb un topall de 30.000 €. En el cas d’ascensors exteriors aquest topall s’incrementarà en 20.000 €.
 • Supressió de barreres arquitectòniques: la subvenció serà del 25% del pressupost protegible amb un topall de 30.000 €.

Obres d’instal·lació

 • Eliminació de tots els elements amb materials obsolets o en mal estat de l’antiga instal·lació que presentin un risc per a les persones o els edificis, o que no s’adaptin a la normativa vigent.
 • Instal·lacions generals comunes: xarxes d’aigua, sanejament, electricitat o gas, unificació de les antenes de televisió, reordenació dels aparells d’aire condicionat i instal•lacions contra incendis. En aquests casos, la subvenció serà del 20% del pressupost protegible amb un topall de 30.000 €, ampliable en funció del nombre d’habitatges de l’edifici.
 • Retirada d’elements obsolets de fibrociment: la subvenció serà del 25% amb un topall de 30.000 € per la retirada de qualsevol element de fibrociment que no impliqui una reposició de l’element. En el cas que la retirada de l’element n’impliqui la reposició amb materials adequats, l’actuació de retirada s’integrarà en el programa que correspongui (‘Actuacions passives d’estalvi energètic i sostenibilitat’, ‘Cobertes verdes’ o ‘Instal·lacions generals comunes’).
 • Aigua directa: la subvenció serà del 40% del pressupost protegible, amb un topall de 30.000 € ampliables en funció del nombre d’habitatges de l’edifici.

Estalvi energètic i sostenibilitat

 • Actuacions passives que impliquin una actuació de millora energètica global a patis, façanes, cobertes i mitgeres: per a totes les actuacions de rehabilitació que impliquin una actuació de millora energètica global que actuï sobre tot l’envoltant de l’edifici, en els termes previstos en les especificacions tècniques, la subvenció màxima serà del 40% del pressupost protegible. En cas que només es facin actuacions parcials, la subvenció serà del 25%.
 • Actuacions actives que impliquin la reducció de consum energètic mitjançant la producció d’energia amb fonts renovables: la subvenció serà del 50% amb un topall de 3.500 € per habitatge.
 • Cobertes verdes: la subvenció serà del 40%, amb un topall de 30.000 €.

Com se sol·licita l’ajut?

Complimentant el formulari de sol·licitud (cal disposar de l’acord de la comunitat per edificis o del/de la propietari/ària per habitatge en lloguer). Lliurant la documentació:

 • Pressupost
 • ITE (Inspecció Tècnica dels Edificis)
 • Certificat energètic
 • Certificat d’accessibilitat
 • Acord de la comunitat de propietaris

Quins són els terminis per sol·licitar l’ajut?

El termini de presentació de les sol·licituds d’inscripció a la convocatòria s’obre el 15 de juny i finalitza el 30 de novembre del 2018. Els ajuts es poden sol·licitar a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona. La sol·licitud de la subvenció es presentarà juntament amb la comunicació de l’inici d’obres en un termini màxim de sis mesos a partir de l’obtenció de l’informe tècnic previ emès pel Consorci. El comunicat de final d’obres s’haurà de presentar en el termini de trenta dies comptats a partir de la data en què es certifiqui l’acabament de les obres, i s’haurà d’acompanyar de la documentació necessària. En el cas que la sol·licitud de subvenció no s’hagi presentat juntament amb l’inici de les obres, s’haurà de presentar juntament amb l’acabament de les obres.

SUBVENCIONS DE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA 2018

S’ha publicat en el DOGC la Resolució GAH/971/2018, de 16 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per a obres de millora de l’accessibilitat i per al coneixement de l’estat dels edificis d’ús residencial dels barris gestionats per ho Agencia de l’Habitatge de Catalunya per a l’any 2018 .

Són subvencions per a obres de millora de l’accessibilitat i per conèixer l’estat dels edificis d’ús residencial mitjançant la realització de la inspecció tècnica de l’edifici (ITE i IITE) i el certificat d’eficiència energètica (CEE) dels barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Complementàriament a la subvenció global destinada a finançar l’actuació a l’edifici, existeixen ajudes individuals de cohesió social per cobrir l’import de la quota dels titulars d’habitatges que pertanyen a l’edifici on s’han de fer les obres de rehabilitació objecto de la subvenció.

Pressupost disponible: 1.000.000 €
Destinataris: Juntes de propietaris, agrupacions de juntes de propietaris i els titulars d’habitatges que compleixin amb els requisits establerts a les bases de la convocatòria.
Termini: El termini de presentació s’inicia el 19 de maig i finalitza el 31 de Julio de 2018.

Actuacions subvencionables:

Es consideren actuacions subvencionables per dur a terme els ajustos raonables en matèria d’accessibilitat, les que consisteixin a adequar els edificis i els accessos als habitatges i locals de l’edifici a la normativa vigent i en particular:

 1. La instal·lació d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes o altres dispositius d’accessibilitat, inclosos els adaptats en les necessitats de persones amb discapacitat sensorial, així com la seva adaptació, una vegada instal·lats, a la normativa sectorial corresponent.
 2. La instal·lació o dotació de productes de suport: grues o artefactes anàlegs que permetin l’accés i l’ús de les persones amb discapacitat als elements comuns dels edificis, com a jardins, zones esportives, piscines i similars.
 3. La instal·lació d’elements d’informació o d’avís, com a senyals lluminosos o sonors que permetin l’orientació en la utilització de les escales i els ascensors.
 4. La instal·lació d’elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior, com a videoporters i anàlegs.

Requisits per poder accedir a les subvencions:

 • Ús: com a mínim, el 70% de la seva superfície sobre rasant ha d’estar destinada a habitatge. S’exclou la planta baixa del còmput si no és habitatge.
 • 70% dels habitatges de l’edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris.
  Disposar del *IAE (*ITE + Certificat energètic)
 • Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de vuit mesos, explicats a partir de l’endemà de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció.
 • Els edificis d’habitatges han d’estar situats als barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Disposeu de tota la informació, documentació i impresos en tràmits de la Generalitat de Catalunya.

PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021

Aquest Pla Estatal està compost per 9 programes que contemplen, d’una banda, ajudes al lloguer per a diferents col·lectius com a joves, majors i persones amb ingressos més baixos, així com famílies en risc de desnonament. A més, habilita subvencions per fomentar la millora de l’eficiència energètica i accessibilitat dels habitatges, així com ajudes per a joves que vulguin accedir a un habitatge. El Pla inclou, així mateix, ajudes per a la promoció del parc d’habitatges en lloguer per a persones majors i amb discapacitat entre altres mesures.

A Catalunya es destinarà la major part de les ajudes del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 que aporta el Ministeri de Foment a subvencionar les ajudes al lloguer i a fomentar la conservació i l’eficiència energètica.

Mas información en Ministerio de Fomento (pdf)

PROGRAMA PAREER II

La Direcció general de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia estableix la Segona Convocatòria del Programa d’Ajudes per a actuacions de rehabilitació energètica d’edificis existents (PAREER II).

Les actuacions objecto de les ajudes seran aquelles que aconsegueixin una reducció de les emissions de CO2 i del consum d’energia final mitjançant una o diverses de les tipologies següents:

 1. Millora de l’eficiència energètica de l’envolvent tèrmica.
 2. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació.
 3. Substitució d’energia convencional per energia solar tèrmica.
 4. Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica.

Les actuacions objecto d’ajuda han de millorar la qualificació energètica total de l’edifici en, almenys, 1 lletra mesurada en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2 any), pel que fa a la qualificació energètica inicial de l’edifici. A més, s’atorgaran ajudes addicionals a les actuacions que aconsegueixin classe energètica “A” o “B”, o que incrementin més de dues lletres la qualificació energètica inicial de l’edifici existent. Aquesta millora de la seva qualificació energètica podrà obtenir-se mitjançant la realització d’una tipologia d’actuació o una combinació de vàries.

Mas información en IDAE