Preguntes Freqüents

Què haig d'aportar perquè em confeccionin un pressupost i que em cobraran per això?

Si la Comunitat de Propietaris no està decidida a executar les obres ja que prèviament vol tenir una orientació del que els pot costar, simplement ens han d’indicar sobre quines parts de l’edifici volen actuar i serà el nostre departament tècnic qui s’encarregui de la resta.

Si per contra la Comunitat de Propietaris té clar que va a executar les obres, el recomanable és que prèviament demani a un arquitecte tècnic o a nosaltres mateixos el projecte d’execució , ja que igualment el necessitarà per sol · licitar el permís d’obres. En base a aquest projecte, on s’han definit per partides i mesuraments els treballs a realitzar, confeccionem el pressupost. En qualsevol dels dos casos l’elaboració del pressupost és totalment gratuïta.

En quins casos s'ha de demanar permís d'obres, qui ho fa i quant costa?

Totes les obres a executar en una Comunitat de Propietaris , per petites que siguin, requereixen de llicència d’obres menors.

Nosaltres ens encarreguem absolutament de tot, tant d’elaborar la documentació necessària (projecte tècnic, pla de seguretat, etc) com de presentar davant l’Ajuntament que correspongui.

L’import varia segons les característiques de l’obra. Però aproximadament han de comptar entre un 5 i un 10% de l’import total del pressupost, segons els honoraris del facultatiu que designin per elaborar el projecte d’execució i les taxes i impostos que els cobrin al seu ajuntament.

Quines ajudes existeixen i qui les gestiona?

Bàsicament hi ha dos tipus d’ajudes, les proporcionades pel Ajuntament (Barcelona posa’t Guapa) i les de la Generalitat.

Les primeres es quantifiquen segons el tipus d’obra a realitzar i les segones depenen de la situació “econòmica” del demandant, ja que les demanen individualment cada membre de la comunitat.

Les subvencions de l’Ajuntament les gestionem i tramitem nosaltres íntegrament. Les de la Generalitat només podem tramitar la documentació relacionada amb l’obra ja que la referent als ingressos l’ha de tramitar individualment cada demandant havent de presentar i compulsar els exemplars originals d’escriptures de propietat, renda i DNI

Quina funció té el Tècnic Facultatiu?

Reconèixer l’estat d’un immoble, establir un diagnòstic i proposar les actuacions de rehabilitació necessàries són funcions que només poden ser assumides per tècnics amb la titulació professional i acadèmica habilitant a aquests efectes. En matèria de rehabilitació, la Llei d’Ordenació de l’Edificació estableix que les titulacions habilitades són les d’Arquitecte i Arquitecte Tècnic.

Redacció de projecte:

D’acord amb la legislació vigent, la majoria de les actuacions de rehabilitació que afecten els elements comuns d’un edifici requereixen la redacció d’un projecte tècnic.

El projecte és el conjunt de documents que defineix l’abast de les obres i la justificació tècnica de les solucions proposades, d’acord amb les especificacions requerides per la normativa aplicable. Un projecte de rehabilitació ha de documentar fidelment l’estat previ a la intervenció, de l’edifici, i l’estat final proposat, assenyalant, acotant i descrivint les zones objecte d’actuació i els mètodes d’intervenció, i definint les obres amb el detall suficient perquè puguin valorar i interpretar inequívocament durant la seva execució.

Un projecte d’execució ha de contenir la següent documentació: Memòria, Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Pressupost. Visat prèviament pel Col · legi Oficial d’Arquitectes, és requisit indispensable per a la tramitació de la llicència juntament amb l’Estudi de Seguretat i Salut.

Direcció d’obra:

La direcció de les obres per tècnics facultatius és obligatòria per a l’execució de les actuacions que requereixen projecte. El tècnic assumeix la funció de dirigir l’execució material de l’obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat de l’edificació.

Són obligacions del director d’obra, entre d’altres:

 • Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistències les instruccions precises per a la correcta interpretació del projecte.
 • Elaborar , a requeriment de la propietat o amb la seva conformitat, les modificacions del projecte que vinguin exigides per la marxa de l’obra.
 • Comprovar la recepció en obra dels productes de construcció, ordenant la realització d’assajos i proves precises.
 • Dirigir l’execució material de l’obra comprovant els replantejos, materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, d’acord amb el projecte.
 • Consigneu en el Llibre d’Ordres i Assistències les instruccions precises.
Quines responsabilitats té la constructora?

És l’agent que executa, amb mitjans humans i materials, les obres de conformitat amb el projecte i amb el contracte que se subscrigui. Formen part de les seves obligacions, entre d’altres:

 • Executar l’obra amb subjecció al projecte, a la legislació aplicable ia les instruccions del director d’obra i del director d’execució de l’obra.
 • Designar al cap d’obra que assumeixi la representació tècnica del constructor en l’obra i que per la seva titulació o experiència ha de tenir la capacitació adequada.
 • Assignar a l’obra els mitjans humans i materials necessaris.
 • Signar l’acta de replanteig o de començament i l’acta de recepció de l’obra.
 • Subscriure les garanties necessàries.
Quina informació ha de contenir el contracte d'obra?

El contracte amb l’empresa adjudicatària hauria de recollir entre d’altres els següents aspectes:

 • Definició de les obres a executar.
 • Preu de les obres ajustant-se als mesuraments del projecte.
 • Termini d’execució de les obres.
 • Forma de pagament.
 • Retencions.
 • Periodicitat de les certificacions.
 • Control de qualitat establert.
 • Retards per força major.
 • Penalitzacions.
 • Aprovació de preus contradictoris.
 • Ampliació de pressupostos.
 • Recepció de les obres.
 • Clàusules de resolució del contracte per incumpliment.
Quines fases segueix l'execució d'una obra?

Inici: Les obres només es poden iniciar, sota direcció facultativa, un cop obtinguda la corresponent llicència o, si escau, a l’empar d’una ordre de execució.

Control i execució: Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció al projecte ia les seves eventuals modificacions, degudament formalitzades, sota les ordres i instruccions de la direcció facultativa . Les ordres i instruccions, així com les incidències de la construcció s’han de recollir en el Llibre d’Ordres i Assistències. Aquest llibre es portarà des del començament de les actuacions i en produir la recepció de les mateixes es lliurarà una còpia a la propietat.

Modificacions: Les modificacions del projecte original que puguin sorgir durant l’execució de les obres han de ser autoritzades per la propietat, precisant, si s’escau, la tramitació de la modificació de la llicència inicial si impliquessin una alteració substancial de les actuacions previstes. En qualsevol cas han de quedar degudament documentades i incorporades al projecte inicial.

Quines responsabilitats i garanties assumeixen els agents que intervenen en el procés de rehabilitació?

La Llei d’Ordenació de l’Edificació estableix les responsabilitats i garanties, així com els terminis de prescripció de les accions, que afecten els agents que intervenen en el procés de l’edificació. Sense perjudici de les seves responsabilitats contractuals, les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés d’edificació respondran enfront dels propietaris dels següents danys materials ocasionats en l’edifici:

 • Durant 10 anys , dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que tinguin el seu origen o afectin als elements estructurals i que comprometin directament seva estabilitat.
 • Durant 3 anys , dels danys materials causats per vicis o defectes en els elements constructius o les instal · lacions que ocasionin l’incompliment de les condicions d’habitabilitat.
 • Durant 1 any , dels danys causats per vicis o defectes d’execució que afectin elements de terminació o acabat de les obres.

Sol·licita Pressupost

Noticies Enhebra

Call Now Button