Departament Tècnic

 • Elaboració de Pressupostos.
 • Estudis de Viabilitat i Assessorament Tècnic.
 • Redacció i Visat de Projectes de Rehabilitació.
 • Control i Direcció d’Obra.
 • Prevenció de Riscos i Seguretat i Salut.
 • Tramitació de Permisos d’Obra.
 • Gestió de Subvencions i Ajudes.
 • Control de Qualitat i Certificats d’Obra.
 • Control de Documentació, Assegurances i Garanties.
 • Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE)

Amb la finalitat de garantir als nostres clients un servei de qualitat i màxima professionalitat, comptem amb un Equip Tècnic especialitzat integrat per Arquitectes i Tècnics de l’Edificació. Considerem que a més d’una bona execució d’obra, és molt important verificar la serietat i solvència de tot aquell que participa i per a això és imprescindible comptar amb un equip humà ben qualificat i amb una sòlida experiència en rehabilitació. Cal pensar que davant qualsevol problema o incidència, sobretot en matèria de seguretat i prevenció de riscos, tots els agents que intervenen en l’obra (promotor, constructora, direcció facultativa, industrials, etc) són considerats responsables solidaris, pel que és de vital importància controlar i assegurar-se que tots ells compleixen amb la normativa, tenen la documentació en regla i les assegurances obligatòries contractades.

Un PROCÉS DE REHABILITACIÓ s’inicia amb el diagnòstic de l’estat de l’immoble establert pel tècnic competent, i finalitza, en el seu aspecte més formal, amb l’execució de les obres.

A continuació descriurem els agents que intervenen en una obra i els tràmits a seguir per garantir l’adequat desenvolupament i bona fi de les obres:

CONTRACTACIÓ DEL TÈCNIC FACULTATU

Reconèixer l’estat d’un immoble, establir un diagnòstic i proposar les actuacions de rehabilitació necessàries són funcions que només poden ser assumides per tècnics amb la titulació professional i acadèmica habilitant a tals efectes. En matèria de rehabilitació, la Llei d’Ordenació de l’Edificació estableix que les titulacions habilitades són les d’Arquitecte i Arquitecte Tècnic.

Redacció de projecte:

D’acord amb la legislació vigent, la majoria de les actuacions de rehabilitació que afecten als elements comuns d’un edifici requereixen la redacció d’un projecte tècnic.

El projecte és el conjunt de documents que defineix l’abast de les obres i la justificació tècnica de les solucions proposades, d’acord amb les especificacions requerides per la normativa aplicable. Un projecte de rehabilitació ha de documentar fidelment l’estat previ a la intervenció, de l’edifici, i l’estat final proposat, assenyalant, fitant i descrivint les zones objecto d’actuació i els mètodes d’intervenció, i definint les obres amb el detall suficient perquè puguin valorar-se i interpretar-se inequívocament durant la seva execució.

Un projecte d’execució ha de contenir la següent documentació: Memòria, Plànols, Plec de condicions, Mesuraments i Pressupost. Visat prèviament pel Col·legi Oficial d’Arquitectes, és requisit indispensable per a la tramitació de la llicència juntament amb l’Estudi de Seguretat i Salut .

Direcció d’obra:

La Direcció de les obres per tècnics facultatius és obligatòria per a l’execució de les actuacions que requereixen projecte. El tècnic assumeix la funció de dirigir l’execució material de l’obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat de l’edificació. Són obligacions del director d’obra, entre unes altres:

 • Resoldre les contingències que es produeixin en l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistències les instruccions precises per a la correcta interpretació del projecte.
 • Elaborar, a requeriment de la propietat o amb la seva conformitat, les modificacions del projecte que vengen exigides per la marxa de l’obra.
 • Verificar la recepció en obra dels productes de construcció, ordenant la realització d’assajos i proves precises.
 • Dirigir l’execució material de l’obra comprovant els replantejos, materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, d’acord amb el projecte.
 • Consignar en el Llibre d’Ordres i Assistències les instruccions precises.

LLICÈNCIA D'OBRES

És necessària per realitzar qualsevol tipus d’obres de rehabilitació. Es tramita a través de l’Ajuntament del Municipi on es localitzi l’obra i el sol·licitant haurà d’abonar les taxes i impostos que corresponguin segons la naturalesa i el cost d’execució de les obres.

LA CONSTRUCTORA

És l’agent que executa, amb mitjans humans i materials, les obres de conformitat amb el projecte i amb el contracte que se subscrigui. Formen part de les seves obligacions, entre unes altres:

 • Executar l’obra amb subjecció al projecte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d’obra i del director d’execució de l’obra.
 • Designar al cap d’obra que assumeixi la representació tècnica del constructor en l’obra i que per la seva titulació o experiència ha de tenir la capacitació adequada.
 • Assignar a l’obra els mitjans humans i materials necessaris.
 • Signar l’acta de replanteig o de començament i l’acta de recepció de l’obra.
 • Subscriure les garanties necessàries.

EL CONTRACTE

El contracte amb l’empresa adjudicatària hauria de recollir entre uns altres els següents aspectes:

 • Definició de les obres a executar.
 • Preu de les obres ajustant-se els mesuraments del projecte.
 • Termini d’execució de les obres.
 • Forma de pagament.
 • Retencions.
 • Periodicitat de les certificacions.
 • Control de qualitat establert.
 • Retards per força major.
 • Penalitzacions.
 • Aprovació de preus contradictoris.
 • Ampliació de pressupostos.
 • Recepció de les obres.
 • Clàusules de resolució del contracte per incompliment.

EXECUCIÓ DE LES OBRES

Inici: Les obres només poden iniciar-se, sota direcció facultativa, una vegada obtinguda la corresponent llicència o, si escau, a l’empara d’una ordre d’execució.

Control i execució: Les obres han d’executar-se amb estricta subjecció al projecte i a les seves eventuals modificacions, degudament formalitzades, sota les ordres i instruccions de la direcció facultativa . Les ordres i instruccions, així com les incidències de la construcció hauran de recollir-se en el Llibre d’Ordres i Assistències. Aquest llibre es portarà des del començament de les actuacions i en produir-se la recepció de les mateixes es lliurarà una còpia a la propietat.

Modificacions: Les modificacions del projecte original que puguin sorgir durant l’execució de les obres han de ser autoritzades per la propietat, precisant, si escau, la tramitació de la modificació de la llicència inicial si impliquessin una alteració substancial de les actuacions previstes. En qualsevol cas han de quedar degudament documentades i incorporades al projecte inicial.

FI DE LES OBRES

La finalització de les obres es reflectirà en un acta de recepció, signada per la propietat i el constructor, on com a mínim es farà constar:

 • La data del Certificat Final d’Obra
 • El cost final de l’execució material de la mateixa
 • La declaració de la recepció de l’obra amb o sense reserves

A l’acta de recepció s’adjuntarà el Certificat Final d’Obra subscrit per la direcció facultativa.

RESPONSABILITATS I GARANTIES DELS AGENTS

La Llei d’Ordenació de l’Edificació estableix les responsabilitats i garanties, així com els terminis de prescripció de les accions, que afecten als agents que intervenen en el procés de l’edificació. Sense perjudici de les seves responsabilitats contractuals, les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés d’edificació respondran enfront dels propietaris dels següents danys materials ocasionats a l’edifici:

Durant 10 anys, dels danys materials causats a l’edifici per vicis o defectes que tinguin el seu origen o afectin als elements estructurals i que comprometin directament la seva estabilitat.

Durant 3 anys, dels danys materials causats per vicis o defectes en els elements constructius o les instal·lacions que ocasionin l’incompliment de les condicions d’habitabilitat.

Durant 1 any, dels danys causats per vicis o defectes d’execució que afectin a elements de terminació o acabat de les obres.

Sol·licita Pressupost

Noticies Enhebra

Convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’edificis i habitatges 2021

La convocatòria del 2021 incrementa la inversió...

Nous Ajuts 2020 per a la Rehabilitació d’Edificis i Habitatges

Es fa pública la nova convocatòria de l'any 2020...
Call Now Button