Un PROCÉS DE REHABILITACIÓ s’inicia amb el diagnòstic de l’estat de l’immoble establert pel tècnic competent, i finalitza, en el seu aspecte més formal, amb l’execució de les obres.

A continuació descriurem els agents que intervenen en una obra i els tràmits a seguir per garantir l’adequat desenvolupament i bon fi de les obres: