Diagnosi i Tractament de Patologies Estructurals

A ENHEBRA REHABILITA efectuem el diagnòstic i tractament de qualsevol tipus de patologia de caràcter estructural que pugui afectar al seu el seu edifici. Per a això és imprescindible conèixer l’origen o la causa de la patologia per proposar la solució mes adequada.
A continuació els detallem les patologies que tractem i el pla d’acció que seguim en tots els casos per garantir una actuació eficaç:

 

Patologies pròpies del formigó:

 • Aluminosis
 • Carbonatació
 • Pirites
 •  

  Lesions en els elements de formigó armat:

 • Lesions en pilars
 • Lesions en jàsseres
 •  

  Patologies dels forjats:

 • Enfonsament de forjat per tallant
 • Lesions de forjat per excessiva fletxa
 • Fletxa de biguetes en volada
 • Efectes tèrmics en els forjats de les cobertes planes
 •  

  Patologies dels sòls:

 • Fissures de tracció diagonal per seient de fonament mitger
 • Seient de consolidació desigual en terreny
 • Lliscament d’una zonal del fonament
 •  

  Lesions menors:

 • Erosions, fissures i despreniments dels revocats
 • Despreniments dels aplacats
 • Brutícia en les façanes
 • El mal de la pedra
 • Erosions de la pedra artificial
 •  

  Pla d'acció en el tractament de patologíes estructurals