Impermeabilització de cobertes i terrasses

 

En totes les edificacions arriba un moment en què la impermeabilització comença a donar símptomes d’esgotament i deteriorament, ja que apareixen les primeres taques per filtracions d’aigua de la coberta. Les solucions impermeabilitzants, tenen una durabilitat màxima, en funció de les circumstàncies de cada cas, i passats uns anys, que poden ser entre 15 i 30, cal renovar la impermeabilització. Això exigeix ​​gairebé sempre treballs d’obra per aixecar cobertes de teules o de rajoles i així poder col·locar la nova solució impermeabilitzant.

Existeixen molts sistemes diferents per impermeabilitzar cobertes, alguns especialment indicats per aplicar en la rehabilitació de cobertes antigues, altres més adequats per aplicar en cobertes d’edificacions d’obra nova:

 LÁMINES ASFÀLTIQUES

Són làmines compostes per derivats del petroli i de l’asfalt. Per a la seva col · locació en obra se’ls aplica calor amb un bufador, per estovar la seva base i aconseguir una perfecta adherència a la superfície de la coberta. Segons el material que les compon, es poden distingir entre les làmines bituminoses i les d’oxiasfalt. Poden tenir densitats entre 2 i 5 quilos, i diversos tipus d’acabats. Per a la seva consistència conté fibres de polièster, de vidre o de polietilè. Abans de col · locar la làmina asfàltica s’ha de pintar la superfície d’obra amb una emulsió asfàltica de segellat i imprimació, d’aquesta manera es pot garantir la total impermeabilització durant 10 anys, com a mínim, i fins a  20 anys, en funció de les agressions externes que pateixi la làmina, l’assolellament i la climatologiade la regió

LÀMINES DE CAUTXÚ

Són làmines de cautxú sintètic, també anomenades per les inicials dels seus principals components, EPDM (etilè, propilè, diè i monòmer). S’apliquen de manera similar a les làmines asfàltiques.

SISTEMES LÍQUIDS

Material aplicable en forma líquida sobre la superfície, de composició molt variada (clor cautxú, poliuretà, polímers, etc). S’apliquen mitjançant l’ús de corró, broca o pistola d’aire i un cop aplicat, aquest es polimeritza donant lloc a un revestiment elàstic, en forma d’una capa adherida, semi-adherida o solta sobre el suport. S’aconsegueix, d’aquesta manera, una pel·lícula impermeable i duradora capaç de garantir l’estanquitat del parament.

¿De que depèn la durada de la impermeabilització?

La durada de la impermeabilització i l’eficàcia de la mateixa, dependrà de diversos factors:

    1. La qualitat i tipus de sistema d’impermeabilització aplicat.
    2. La correcta aplicació del sistema de impermeabilització.
    3. L’ús correcte de la zona impermeabilitzada, en funció de les seves característiques.
    4. El manteniment de la zona impermeabilitzada.

Sol·licita Pressupost

Noticies Enhebra

Call Now Button