El Govern de la Generalitat fomenta la conservació, el manteniment i la rehabilitació d’edificis amb un decret que regula la Inspecció Tècnica dels Edificis. Aquest nou decret va entrar en vigor el passat 27 de Maig i les principals modificacions que afecten a la ITE són:

Habitatges unifamiliars: S’incorporen els habitatges unifamiliars, excepte aquelles en què la seva edificació principal estigui separada 1,5 m o més de la via pública, de zones d’ús públic i de les finques adjacents.

Qualificació de les deficiències: S’amplia la graduació de la qualificació de les deficiències que es deriven de la inspecció de l’edifici a 4 nivells, incorporant, com a novetat, la qualificació d’important (molt greu, greu, important i lleu).

Informe d’inspecció tècnica de l’edifici: S’amplia el seu contingut i serà necessari que s’acompanyi de:

* Les recomanacions i terminis de les accions que s’han de dur a terme per a un correcte manteniment i conservació de l’edifici.

* Les recomanacions tècniques per a la millora de la sostenibilitat i ecoeficiència de l’edifici.

* L’avaluació de les condicions bàsiques d’accessibilitat universal que identifiquin i recomanin les intervencions tècnicament viables.

Certificat d’Aptitud: El certificat d’aptitud que emet l’Administració tindrà diferents períodes de vigència, segons la qualificació de les lesions identificades en l’informe *ITE (3 anys amb caràcter cautelar per a edificis amb lesions greus i molt greus i mesures cautelars executades, 6 anys amb caràcter provisional per a edificis amb lesions importants i 10 anys per a edificis sense lesions o lesions lleus).

Verificació tècnica: La vigència dels certificats d’aptitud amb caràcter cautelar o caràcter provisional queda condicionada a la verificació tècnica, en els terminis que especifica el Decret, realitzada per un tècnic, on es faci constar que les lesions no han incrementat el seu nivell de gravetat o ja han estat reparades.

Programa de Rehabilitació: Una vegada la propietat de l’edifici disposi d’un certificat d’aptitud en què s’indiqui l’existència d’algun tipus de deficiències, la propietat haurà d’aprovar un Programa de rehabilitació acompanyat d’un fons de reserva que garanteixi la reparació de les deficiències, podent-se dur a terme per fases.

Nou decret ITE…

Call Now Button