Barcelona obre la Convocatòria de l’Any 2014 per a la Concessió de Subvencions per a la Rehabilitació d’elements comuns amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existent d’edificis i d’habitatges a Barcelona, amb especial atenció a les obres de rehabilitació energètica. En aquest cas, la subvenció màxima vindrà determinada pel nivell de rehabilitació energètica arribat de manera que si es compleixen totes les actuacions fixades com recomanables en l’informe tècnic, la subvenció serà la màxima establerta en el programa, i en cas contrari es reduirà un percentatge de la subvenció per cada actuació recomanable no executada.
Per accedir a les ajudes serà necessari acreditar un pressupost mínim de 750 euros per entitat de l’edifici i s’han de començar les obres i presentar el comunicat d’inici en un termini màxim de tres mesos a partir de l’obtenció de l’informe tècnic previ.
El termini de presentació de les sol · licituds d’ajudes finalitzarà al 31 de desembre de 2014 i es podrà formalitzar juntament amb la presentació de l’inici d’obres o bé en el termini de trenta dies a partir de la finalització.
Aquesta convocatòria compta amb una dotació pressupostària inicial de 5.527.092,18 euros corresponents a l’aportació de l’Ajuntament de Barcelona al Consorci de l’Habitatge i es podran acollir els edificis construïts abans de 1981, i en els que el 70% de l’edifici, exclosa la planta baixa i la superfície sota rasant, estigui destinat a habitatge habitual. En cas de no arribar al 70% esmentat, únicament podran acollir-se als ajuts els habitatges destinats a residència habitual i permanent.

Les obres de rehabilitació que es poden acollir a aquesta convocatòria són:

OBRES ESTRUCTURALS: Fonamentació, Estructura vertical i Estructura horitzontal.

OBRES NO ESTRUCTURALS: Façanes, Terrats i Cobertes, Mitgeres, Patis, Vestíbuls i Escales.

ACCESSIBILITAT: Instal · lació d’Ascensors, Supressió de Barreres Arquitectòniques.

INSTAL · LACIONS: Instal · lacions generals comuns, Unificació d’antenes de TV, Reordenació d’aparells d’aire condicionat, Incorporació de noves tecnologies, Instal · lacions contra incendis i Instal · lació d’aigua directa.

SOSTENIBILITAT I REHABILITACIÓ ENERGÈTICA: Millora de l’aïllament tèrmic i / o acústic i instal · lació d’energies alternatives.

HABITABILITAT: Obtenció de l’habitabilitat, adequació de les instal · lacions existents de l’interior de l’habitatge, Sostenibilitat i rehabilitació energètica de l’interior de l’habitatge, Adaptació mobilitat interior de l’habitatge.

Els ajuts són aplicables a tota la ciutat, però hi ha zones urbanes i barris concrets que, per les seves característiques requereixen d’una atenció especial i per tant tenen unes ajudes específiques. Aquest és el cas del Turó de la Peira, Barceloneta i Trinitat Nova on es concediran subvencions per a la rehabilitació de patologies estructurals, i Ciutat Meridiana, Sud-Oest del Besòs i Baró de Viver per a la instal · lació d’ascensors.

Si desitjen ampliar aquesta informació, consultin al web del Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Call Now Button