La Comissió Permanent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona fa pública la convocatòria de l’any 2013 per a la concessió de subvencions per la ciutat de Barcelona. Aquestes van dirigides a comunitats de propietaris i a propietaris d’edificis d’habitatges d’ús residencial per a la rehabilitació d’elements comuns i habitatges amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existent d’edificis i d’habitatges a Barcelona, amb especial atenció a les obres de rehabilitació energètica.

Convocatòria 2013 – *BOPB 2013 0618

Instruccions per a la tramitació d’ajudes a la rehabilitació 2013.

Qui les pot demanar?

Els propietaris de finques anteriors a 1981 que hagin de fer obres de rehabilitació, en les quals com a mínim el 70% de l’edifici estigui destinat a habitatge i la despesa superi els 2.000€ per cadascuna de les entitats (habitatges més locals) de l’edifici.

En el cas de propietats horitzontals, els promotors seran les comunitats de propietaris. En el cas de propietats verticals ho seran els legals representants de la propietat.

És una condició imprescindible que les obres no hagin estat començades.

 

CAL TENIR EN COMPTE:

 • El termini per presentar la sol·licitud d’inscripció finalitza el 31 de desembre del 2013, a pesar que es podrà tancar l’admissió de sol·licituds d’ajuda en una data anterior si s’han esgotat les disponibilitats pressupostàries.
 • Les subvencions es concedeixen per concurrència no competitiva.
 • Únicament es podran acollir a aquesta convocatòria els edificis construïts abans de 1981, i en els quals el 70% de l’edifici, exclosa la planta baixa i la superfície sota rasant, estigui destinat a habitatge habitual. En cas de no arribar al 70% esmentat, únicament es podran acollir a les ajudes els habitatges destinats a residència habitual i permanent. – En el cas de propietats verticals, si com a conseqüència de la rehabilitació es posen habitatges en lloguer, caldrà acreditar que s’han posat a la disposició de la borsa de lloguer social.
 • El pressupost ha de ser d’un mínim de 2.000 euros per entitat, incloent totes les despeses. Es consideren entitats tots els habitatges i els locals.
 • En el cas de comunitats de propietaris, la persona designada en el punt 4 del CERTIFICAT DE L’ACTA DE REUNIÓ DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS, serà la representant de la comunitat davant el Consorci i haurà de signar tots els documents, excepte la DECLARACIÓ RESPONSABLE que sempre signarà el president. Si en algun moment de la tramitació hi ha un canvi de persona representant o de dades de notificació, farà falta que quedi justificat mitjançant escrit del president o presidenta. Cal recordar que si s’ha produït un canvi de junta, serà necessari aportar fotocòpia del DNI de qui ocupa el càrrec de president i de l’acta de nomenament dels nous càrrecs.
 • En el cas de propietats verticals, si es produeix un canvi tant en la propietat de la finca, com en la representació de la propietat o de dades de notificació, cal comunicar-ho al Consorci aportant la documentació que ho justifiqui.
 • El permís d’obres ha d’estar vigent durant tota l’execució de les obres.
 • El pressupost declarat per calcular l’impost de construccions i obres ha de coincidir amb el preu d’execució i materials de l’empresa que realitza les obres. Aquest import tindrà caràcter limitador en el càlcul de les subvencions d’acord amb els criteris establerts als articles 12 i 19.2 de les Bases.
 • El comunicat d’acabament de les obres s’ha de presentar en el termini de 30 dies comptadors a partir de la finalització de les obres.
 • És important recordar que per considerar que han finalitzat les obres, s’ha d’haver donat compliment a tots els requisits de l’informe tècnic i del **ITE.
 • Les factures i rebuts que es lliurin amb el comunicat de final d’obres seran els únics que es tindran en compte en el càlcul de la subvenció.
 • A l’efecte del còmput de terminis del procediment, el mes d’agost es considera inhàbil, no així en el còmput de la validesa dels diferents permisos d’obres, que es considera un mes hàbil.

 

AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL.

Són ajuts destinats a rehabilitar elements comuns d’edificis d’ús residencial. Concretament, per a actuacions relacionades amb patologies, deficiències i risc, accessibilitat, instal·lacions comunitàries i sostenibilitat.

A qui va dirigit?

A les persones o entitats promotores d’obres de rehabilitació que siguin propietàries, usufructuàries, llogateres o usuàries dels edificis d’ús residencial en la seva condició de:

 • Comunitats de propietaris
 • Titulars d’edificis d’habitatges d’ús residencial. (S’entén que són titulars, tant les persones amb títol de domini com amb qualsevol un altre dret que permeti realitzar les actuacions de rehabilitació i complir amb les obligacions que corresponent al manteniment i conservació dels habitatges)

Els edificis situats a la ciutat de Barcelona resten exclosos d’aquestes ajudes perquè són objecte de subvenció pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona. Programes de rehabilitació a la ciutat de Barcelona www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/presentacio-rehabilitacio.html

Per poder sol·licitar ajudes per a obres de rehabilitació, és un requisit general i obligatori, previ a la sol·licitud de l’ajudes, la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE)

 

AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES.

Són ajuts per rehabilitar habitatges perquè tinguin les condicions mínimes d’habitabilitat, per adequar les instal·lacions d’aigua, gas, electricitat i sanejament, per facilitar la mobilitat a l’interior per a persones disminuïdes i per millorar l’aïllament tèrmic i/o acústic.

A qui va dirigit?

 • A titulars d’habitatges per a la rehabilitació d’interiors.
 • A titulars d’edificis d’un sol habitatge per a la rehabilitació d’elements que formin part de l’edifici o de l’interior de l’habitatge ( S’entén que són titulars tant les persones amb títol de domini com amb qualsevol un altre dret que permeti realitzar les actuacions de rehabilitació i complir amb les obligacions que corresponen al manteniment i conservació dels habitatges: propietàries, usufructuàries, llogateres o usuàries).

Els habitatges situats a la ciutat de Barcelona estàn excloses d’aquestes ajudes perquè són objecte de subvenció pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona mitjançant els Programes de rehabilitació a la ciutat de Barcelona www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/presentacio-rehabilitacio.html

Abans de sol·licitar les ajudes, cal haver passat l’avaluació tècnica prèvia (un informe previ a l’inici d’obres) per a la justificació de la necessitat i idoneïtat de l’actuació i disposar del resultat d’aquesta avaluació.

Call Now Button