REHABILITACIÓ DE FAÇANES D’EDIFICI CANTONER A MUNTANER/TRAVESSERA

C/ Muntaner, 259

1.604,75 m2

2019

Rehabilitació Façana Muntaner, 259

El parament original de la façana estava revestit amb un estuc tradicional de calç acabat amb textura raspada i especejament filetejat. La resta del parament, així com part de la planta baixa i entresòl estava aplacat amb pedra artificial simulant encoixinat a junta correguda. Tant els paraments d’estuc com els de pedra artificial es van repintar i presentaven zones malmeses. Algunes de les lloses de balcó de pedra artificial van patir despreniments. En resum, ens vam trobar amb un estat deficient de conservació de les lloses dels balcons de la façana principal, una afectació en el revestiment de la façana manifestat en forma de fissuracions i fissures puntuals en els tancaments de la façana posterior.

RESUM DELS TREBALLS REALITZATS:

– Decapat de pintures en paraments generals, emmarcats i elements singulars.
– Neteja manual amb aigua a pressió.
– Grapat de fissures.
– Reparació de paraments verticals d’estuc de calç.
– Reparació d’elements singulars.
– Tractaments de lloses de balcó i cornises.
– Reparació dels pilars de balustrades en balcons.
– Reparació de passamans superior i inferior.
– Reparació o substitució de balustres fissurades.
– Substitució de passamans trencats i/o seccions perdudes.
– Revisió de coberta de teula.
– Impermeabilització i pavimentació de lloses de balcó i trencaaigües.
– Subministrament i col·locació de cornises de xapa de zinc.
– Substitució de gàrgoles de zinc.
– Reparació puntual de baranes.
– Substitució d’encolatges verticals de baranes a la llosa del balcó.
– Subministrament i col·locació de cables anticoloms.
– Aplicació de pintura al silicat.
– Pintat amb previ tractament de les baranes.

Call Now Button