RESTAURACIÓ DE LA FAÇANA PRINCIPAL D’EDIFICI CANTONER A L’EIXAMPLE DE BARCELONA

Balmes, 59

975,75 m2

2018

Rehabilitación Fachada Balmes Eixample

RESUM DE TREBALLS REALITZATS:

Decapat de planta baixa: Decapat mixt de les superfícies de pedra natural en planta baixa pintades, mitjançant aplicació de biodecapant universal lliure d’hidrocarburs clorats i 100% ecològic i mitjançant micro projecció  amb silicat d’alumini on la pintura estigui mal adherida coqueres, esquerdes, racons etc.

Reparació de paraments verticals en planta baixa i superiors: Comprèn sanejat de les superfícies que presentin inflors o falta de cohesió fins a arribar al suport base. Execució d’estuc tricapa amb acabat llis, raspat o molt fi segons cada element de façana i reproducció de juntes imitació pedra existents o motllures. Acabat amb veladura a base de pintures minerals de base de silicats de potassi, color igual a l’existent, raspat o molt fi segons cada element de la façana.

Reparació d’emmarcats de pedra natural: Els elements de relleu en pedra natural com els emmarcats de balconades, cantoneres i elements d’ornamentació de balconades, es conservaran amb una neteja anant amb compte dels relleus escultòrics. Es repararan les parts baixes eliminant morters de reparació en mal estat i refent els volums amb morter tenyit de l’actual reintegrador formulat amb calç hidràulica natural. Acabats amb veladures d’integració amb pintura al silicat una vegada consolidada la pedra amb silicat de liti prèvia eliminació de sals minerals.

Reparació d’encoixinats i pilastres: L’actuació comprèn repicat de la superfície deteriorada o susceptible de despreniment fins a arribar al suport base. Execució d’estuc tricapa amb acabat (llis, raspat o molt fi segons cada element de façana) i reproducció de juntes imitació pedra existents o motllures. Acabat amb veladura a base de pintures minerals de base de silicats de potassi reproduint el color actual, raspat o fi segons cada element de façana.

Reparació de lloses de balcons circulars: Repicat de superfície deteriorada o susceptible de despreniment i reparació mitjançant morter reintegrador formulat amb calç hidràulica natural. Acabats amb veladures d’integració amb pintura al silicat, una vegada consolidada la pedra  i allí on sigui necessari amb silicat de liti, previ l’eliminació de sals minerals.

Neteja de cornisa, emmarcats, pilars i balcons: Neteja mitjançant sistema micro projecció, aplicant àrid a baixa pressió compost per silicat d’alumini o microesferas de vidre, segons característiques de la pedra i dels dipòsits a netejar. Neteja mecànica de l’estuc per a acabar amb veladura a base de pintures minerals de base de silicats de potassi utilitzant els colors actuals.

Neteja de paraments verticals: Neteja mecànica de façana de morter en estat de conservació regular, mitjançant projecció d’esprai d’aigua atomitzada  a baixa pressió fins a dissoldre la brutícia superficial. Eliminació dels detritus acumulats en les zones inferiors mitjançant doll d’aigua a baixa pressió i manualment en vols, cornises i sortints.

Impermeabilització de balcons de pedra natural: comprèn formació d’arracades mitjançant xapa de morter, posterior aplicació de tres capes de revestiment elàstic i impermeable a base de copolimeros acrílics, de gran durada i elasticitat permanent color gris o equivalent o aplicació de morter impermeabilitzant acolorit en massa.

Pintura de paraments: Aplicació mitjançant paletina, amb Tècnica de veladura, diverses capes successives de pintura d’origen mineral al silicat potàssic en emulsió sense modificar sobre paraments d’estuc a la calç segons les indicacions de l’Estudi cromàtic.

Pintat de baranes: Neteja i extracció de l’òxid amb raspall de puntes d’acer o escata. Es deixessin els acers nets de pols i preparats per a l’aplicació de la pintura. Aplicació d’una capa de imprimació anticorrosiva i dues capes d’acabat amb esmalt sintètic.

Pintura de llibrells i balconeres: Pintat a dues cares a base de neteja i eliminació mitjançant rasqueta de pintures desadherides, capa de imprimació segelladora i dues capes d’esmalt sintètic de qualitat alta com a acabat.

Reintegració cromàtica d’emmarcats de pedra: Reintegració cromàtica mitjançant veladures dels emmarcats de planta baixa després de la neteja i reparació d’aquests.

 

Call Now Button