RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL AL BARRI GÒTIC DE BARCELONA

C/ Milans, 2

923 m2

2016

Rehabilitació Façana Milans, 2

RESUM DE TREBALLS REALITZATS:

Neteja de paraments d’estuc: decapat de pintures i neteja de la totalitat de la pedra natural amb l’ajuda de neteja en sec amb micro-projecció de silicat d’alumini a baixa pressió. En zones on persisteixi la brutícia “crosta negra”, es realitzarà un tractament mitjançant apòsits de polpa de paper i gel carbonatat a base de reactius emulsionats. Aplicació de tractament biocida en les zones on hi hagi presència de microorganismes patògens.

Restauració de cornisa: Eliminació de zones amb el risc de despreniment i aplicació de morter de calç hidràulica acolorida en massa, recuperant el volum i la textura inicial.

Reparació d’estuc fissurat: Enderrocament del revestiment fissurat amb el risc de despreniment i aplicació de nou estuc de morter de calç i sorra de marbre, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat lliscat.

Cosit d’esquerdes: Reparació d’esquerdes en emmarcaments de balcons repicant i sanejant prèviament la zona afectada, col·locació de grapes d’acer inoxidable en barres corrugades i farcit amb morter sintètic de resines epoxi.

Reparació d’elements de pedra: Reparació i reproducció de volums perduts utilitzant morters de calç hidràulica natural o morters pre-confeccionats compatibles amb el suport i exempts de ciment Portland. S’integrarà tenyint els morters amb pintura al silicat de potassi tipus Lasur, de color segons estudi cromàtic, amb pigments minerals, exempts de compostos orgànics, aplicat amb brotxa mitjançant tècniques tipus veladura.

Unions de pedra: Unió de la totalitat de les juntes de les lloses dels balcons i murs de planta baixa i principal mitjançant estuc de calç tenyit en massa.

Restauració d’estuc marmolejat: Aplicació de capa d’estuc amb morter de calç grassa apagada i sorra fina i capa de blanqueig amb pasta de calç grassa i pols de marbre acolorit en massa amb tints orgànics, acabat *lliscat i marmolejat amb pintura de calç, formació d’arestes i acabats, mantenint els colors i les formes originals.

Impermeabilització lloses de balcons: Impermeabilització i acabat de lloses de balcons amb aplicació d’una capa de morter nivellant impermeabilitzant tenyit en massa i posterior aplicació de vernís impermeabilitzant a base de resines acríliques.

Pintura de baranes i fusteria: Neteja de baranes, reixes, bigues metàl·liques puja-mobles i barres de tendals, amb raspall metàl·lic i decapat de les pintures a l’esmalt existents. Aplicació de tractament antioxidant incolor penetrant i aïllant. Pintura a l’esmalt sobre balconeres i porta d’accés a l’edifici a una cara previ poliment superficial per a eliminació de pintures desadherides, capa d’emprimació segelladora i dues capes d’esmalt sintètic de qualitat alta com a acabat.

Call Now Button