REHABILITACIÓ DE FAÇANA D’EDIFICI CANTONER AL PASSEIG DE GRACIA DE BARCELONA

Passeig de Gràcia, 30

1.370 m2

2015

Passeig de Gràcia, 30

DETALL DELS TREBALLS REALITZATS

Paraments de Façana

Neteja de la pedra mitjançant projectat de silicat d’alumini a pressió. En zones deteriorades aplicació de nou estuc de morter de calci i sorra de marbre blanca. Aplicació de veladura a brotxa difuminant el contorn en paraments verticals, balcons i emmarcats.

Cornises i Frontons:

Neteja de paraments de pedra i estuc de les cornises i frontons mitjançant projectat de silicat d’alumini a pressió. Eliminació de les zones en mal estat i aplicació de nou estuc de morter de calci i sorra de marbre blanca. Reproducció dels elements de pedra i reposició de les motllures. Impermeabilització dels frontons mitjançant l’aplicació de dues capes de resines de poliuretà, dues capes de morter impermeabilitzant i capa de pintura RevetonMumpur.

Balcons i Mènsules:

Neteja dels paraments de pedra de les lloses dels balcons i mènsules amb silicat d’alumini a pressió. Reconstrucció dels elements de pedra i impermeabilització de les lloses dels balcons. Reparació de les esquerdes en els emmarcats de balcons i reproducció de les zones de pedra deteriorades.

Ferreria:

Decapat de baranes i posterior neteja d’òxid. Pintura dels elements de ferro a base de partícules metàl·liques amb dues capes de imprimaciónantioxidant.

Fusteria:

Decapat de tota la fusta dels balcons i dels llibrets mòbils i posterior aplicació de massilla reconstituent. Aplicació d’esmalt sintètic amb capa de protector químic insecticida-fungicida en fusteria.

Call Now Button