REHABILITACIÓ DE FAÇANES D’EDIFICI CANTONER A LA DIAGONAL DE BARCELONA.

Avda. Diagonal, 459

1.447 m2

2016

Avda. Diagonal, 459

DETALL DE TREBALLS REALITZATS

Reparació total dels Balcons:

Reparació total dels balcons (enderrocament de l’entrebigat i paviment, sanejat de biguetes aprofitables i posterior encofrat armat i formigonada). Formació de pendents i impermeabilització. Restitució de barana composta per part superior, inferior i balustrada de pedra artificial. Sanejat i pintat de balconeres i finestres de fusta i alumini. Sanejat i pintat de persianes de llibret. Poliment i pintat de baranes metàl·liques amb dues mans d’esmalt, previ sanejat i tractament antioxidant.

Paraments:

Sanejat i reparació d’esquerdes. Repicament d’estuc deteriorat. Neteja en sec de pedra artificial/natural en planta baixa, amb el sistema micro-projecció, aplicant àrid a baixa pressió compost per partícules de silicat d’alumini. Neteja de façana a base d’aigua a baixa pressió i detergents tibant actius no agressius. Decapat de pintura d’estuc existent i aplicació de pintura hidròfuga a base de Siloxans i resines acríliques en emulsió aquosa.

Coronament i cornisa:

Coronament i cornisa: Repicat d’estuc deteriorat i reposició amb morter reparador i malla de fibra de vidre. Sanejat i reparació d’esquerdes.

Call Now Button