Reforma Integral d’Habitatge a Sarrià

C/ Francesc Carbonell
216 m2
2021

Obra Nueva Vivienda Unifamiliar

REHABILITACIÓ INTEGRAL D’HABITATGE AMB AFECTACIÓ PUNTUAL D’ESTRUCTURA

El projecte en qüestió es tracta de la reforma a l’interior de l’habitatge amb afectació puntual de l’estructura.
Es farà l’enderroc d’alguns envans existents i la construcció de nous.
Es projecten quatre estintolaments, el primer es tracta d’un reforç de biga de formigó que s’executa suplementant aquesta biga per sota mitjançant ancoratges químics, i les tres tipologies restants es projecten amb perfils laminars que es disposaran sota els murs de càrrega, tots ells previ apuntalament del forjat.
Es millorarà o dotarà a l’habitatge de nous sistemes d’ACS, evacuació d’aigües, gas, climatització,
ventilació, electricitat i telecomunicacions.
El projecte planteja la substitució de totes les fusteries de l’habitatge, respectant sempre les obertures
existents, així com de les dels patis interiors.

 

 

Call Now Button