REHABILITACIÓ INTEGRAL DE VIVIENDA MODERNISTA A L’EIXAMPLE BARCELONÉS.

DETALL DELS TREBALLS REALITZATS

Es tracta de la rehabilitació integral d’un habitatge d’estil modernista en la qual destaca la recuperació i conservació d’elements singulars com les motllures i cassetonats dels sostres, els paviments hidràulics o les fusteries de fusta.

Enderrocaments i Repicats:

Retirada de tot el mobiliari, demolició d’envans ceràmics, falsos sostres, repicat i extracció d’aplacats, arrencat de paper i raspat de pintura vella en parets. Eliminació d’instal·lacions existents vistes i ocultes, retirada d’aparells sanitaris, caldera i radiadors. Revestiments: Enrajolat, enguixat i pintat de paraments verticals i horitzontals.

Fusteria:

Restauració de portes de fusta, balconeres, finestres, porticons i mallorquines incloent la substitució d’elements deteriorats, la restitució superficial de volums, el massillat d’esquerdes i la neteja dels ferratges amb mitjans manuals. Pintat del conjunt, lacat color blanc mat, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d’acabat. Restauració de conjunt de finestra/balconera format per conjunt d’una/dues fulles corredisses/practicables, contra-finestra corredissa i persiana de libret.

Paviments:

Recuperació i restauració de paviments de mosaic hidràulic de Nolla. Pulimentació de paviment de mosaic de Nolla a l’aigua delicada i artesanal, afinat de peces de gres i de fang cuit per a recuperar els colors originals. Neteja final de fluorescències i desincrustació.

Cuines, banys i instal·lacions:

Reforma completa de cuina i banys incloent subministrament i instal·lació de mobiliari a mesura, equipament complet alta gamma, grifaries i aparells sanitaris. Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica completa de distribució interior d’un habitatge d’edifici plurifamiliar amb grau d’electrificació elevada. Subministrament i col·locació d’instal·lació interior de telecomunicacions. Subministrament i col·locació d’instal·lació d’enllumenat completa. Subministrament i muntatge d’instal·lació de lampisteria. Subministrament i instal·lació d’aire condicionat en tot l’habitatge

Call Now Button