REHABILITACIÓ DE FAÇANES D’EDIFICI CANTONER AL BARRI DEL RAVAL

Joaquim Costa, 58 

505 m2

2015

Joaquim Costa 58

DETALL DELS TREBALLS REALITZATS

Reparació d'Elements de Façana:

Extracció de revestiment de morter de ciment Portland de passades intervencions i repicat d’estuc deteriorat o desincrustat. Cosit d’esquerdes amb vareta d’acer inox de 8 mm mitjançant obertura de rases i retacat amb morter especial sense retracció, i reconstrucció de les arestes dels emmarcats dels falsos finestrals.

Elements de Pedra en Planta Baixa i Emmarcats de Balconeres:

Neteja de la superfície de pedra, amb el sistema micro projecció, aplicant àrid a baixa pressió compost per silicat d’alumini o micro esferes de vidre. Rejuntat amb morter de calç de les juntes entre les pedres, estesa amb color similar a la pedra. Reconstrucció de parts deteriorades amb morter reintegrador a base d’òxid de zinc tenyits de color similar a la pedra i aplicació de dues mans d’hidrofugant amb siloxans.

Extracció de Revestiment:

Extracció de revestiment de morter de ciment Portland de passades intervencions i repicat d’estuc deteriorat o desincrustat. 

Reparació de Balcons:

Extracció de paviments i reconstrucció de volums en juntes de lloses amb morter reparador. Aplicació de dues mans d’hidrofugant amb siloxans. Impermeabilització i acabat de lloses de balcons amb aplicació d’una capa d’emprimació i posterior capa de morter anivellant, acabat amb aplicació d’una tercera capa impermeable. Sanejament dels elements encastats de les Baranes metàl·liques mitjançant repicament del suport i neteja dels elements oxidats i aplicació d’emprimació antioxidant.

Dibuixos en Paraments:

Presa de dades mitjançant l’elaboració de calques dels dibuixos existents per a reproduir el més fidelment possible els dibuixos originals.
Reintegració cromàtica de la façana a base de veladures de silicat imitant dibuixos i colors originals.

Pintura:

Neteja amb raspall metàl·lic de baranes, reixes, bigues metàl·liques puja mobles i barres de tendals, i aplicació de pintura antioxidant i dues mans d’acabat d’esmalt sintètic amb partícules fèrriques. Neteja de fusteria, massillat i rejuntat d’emmarcats i finestres, pintat amb una capa d’emprimació i dues d’acabat amb esmalt sintètic. Neteja i pintat amb esmalt de persianes metàl·liques enrotllables en planta baixa.

Call Now Button