Ajuts a la Rehabilitació

AJUTS PER A LA REHABILITACIÓN D’EDIFICIS I HABITATGES 2016

La rehabilitació és una eina clau per millorar la qualitat de vida de les persones. És per això que des del Consorci de l’Habitatge de Barcelona s’impulsa una nova convocatòria d’Ajuts a la Rehabilitació accent especial a l’interior dels habitatges, prioritzant l’habitabilitat i accessibilitat, a banda de continuar impulsant la rehabilitació d’edificis d’ús residencial, fomentant l’accessibilitat, salut i estalvi energètic.

Qui i on es poden sol·licitar i tramitar els ajuts?

El/la president/a de la comunitat de propietaris, l’administrador o el/la propietari/a de l’edifici. En el cas de rehabilitacions d’interiors d’habitatges ho pot sol·licitar el/la propietari/a o el/la llogater/a amb autorització del/ la propietari/a.

Les sol·licituds es poden presentar a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona on es dóna assessorament i suport tècnic per tal de facilitar el procés.

Quin és el termini?
A partir de l’1 de març i fins el 31 de desembre de 2016.
Quines condicions cal complir?
 • Edificis destinats majoritàriament a habitatge, anteriors a l’any 1991, excepte per a les obres de millora de l’accessibilitat i per a actuacions d’eficiència energètica.
 • L’acord de la comunitat de propietaris, en el cas d’obres en edificis.
 • Les obres no es poden iniciar abans de recollir l’informe tècnic inicial que es lliura després d’haver formalitzat la sol·licitud d’inscripció.
 • Aportar el comunicat d’inici d’obres o la llicència d’obres. Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de 3 mesos des de l’emissió de l’informe tècnic inicial.
 • Quins són els programes i les subvencions?

  Les obres de rehabilitació que es poden acollir a aquesta convocatòria són totes aquelles que afectin els habitatges i/o els edificis com per exemple:

  Rehabilitació d’interiors d’habitatges.
 • Obres per assolir l’habitabilitat.
 • Obres d’accessibilitat.
 • Obres per la millora de l’estalvi energètic.
 • Obres vinculades a la eliminació de materials nocius per a la salut o d’aïllament acústic d’acord amb el mapa del soroll de Barcelona.
 •  

  Rehabilitació amb mesures d’estalvi energètic:Reducció del consum i millora de l’eficiència energètica dels edificis actuant sobre tots els elements de l’edifici o impulsant mesures actives de generació d’energia.

 • Actuacions per posar aïllament en tota l’envolupant de l’edifici.
 • Instal·lació d’aigua calenta sanitària mitjançant energia solar.
 • Posada en marxa de plaques solars obsoletes.
 • Aigua directa sanitària.
 • Centralització d’instal·lacions i substitució de serveis de subministrament per altres més eficients.
 •  

  Rehabilitació amb mesures parcials d’estalvi energètic: Reducció del consum i millora de l’eficiència energètica dels edificis, actuant sobre elements parcials de l’edifici.

 • Façanes
 • Cobertes
 • Mitgeres i celoberts
 • Terrats verds
 •  

  Accessibilitat: instal·lació d’ascensors, en edificis que no en tinguin.

  Patologies estructurals: obres per a la reparació de patologies estructurals en edificis. Sense límit a l’import de la subvenció.

  Rehabilitació arquitectònica d’elements comuns: Les obres que no incorporin millores en l’eficiència energètica de l’edifici podran optar a una subvenció del 25% (màxim 30.000€): escales i vestíbuls, celoberts, instal·lacions generals comuns com ara les xarxes: sanitària (renovació dels baixants), d’aigua corrent, elèctrica, de gas; l’endreçament de: antenes, aparells d’aire condicionat, etc.

  Ajuts específics: Per subvencionar els costos de redacció de l’informe de la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (IITE).

  Ajuts per a la redacció de l’IITE

  Aquest informe haurà d’anar acompanyat del certificat energètic de l’edifici i del certificat d’accessibilitat per donar compliment a la Llei 8/2013 de Rehabilitación aprovada per l’Estat, i al nou decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges.

  Podran sol·licitar ajuts per a la redacció d’informes, els edificis que es detallen a continuació:

  a) Edificis que hagin demanat ajut a la rehabilitació: en les sol·licituds pendents de resolució així com les noves que es presentin, es subvencionarà el 100% del cost de redacció del Informe Tècnic de l’Edifici, el Certificat d’accessibilitat i el Certificat d’Eficiència Energètica.

  b) Edificis que no hagin demanat ajut a la rehabilitació: l’import d’aquest ajut serà del 80% del seu cost, que es calcularà en funció del nombre d’habitatges per edifici que ho sol·licitin i que estiguin en els següents supòsits:

 • Edificis d’habitatges de més de 100 anys inclosos en algun dels àmbits declarats en alguna convocatòria d’ajuts a la rehabilitació anterior al 2015, com a Àrea de Rehabilitació Integral o Àrea Extraordinària de Rehabilitació Integral.
 • Edificis d’habitatges que en els darrers 10 anys s’hagin acollit a les convocatòries d’ajuts a la rehabilitació i que no haguessin fet l’IITE.
 • Edificis d’habitatges situats en polígons d’habitatges construïts entre els anys 1950 i 1970.
 •  

  L’ajut per a la redacció de l’IITE es podrà sol·licitar a les Oficines de l'Habitatge de Barcelona emplenant una sol·licitud i aportant l’acord de la Comunitat.

  Els edificis que no tramitin un ajut a la rehabilitació conjuntament amb l’IITE podran buscar un tècnic habilitat (arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació) o bé sol·licitar que mitjançant el Col·legi Professional respectiu encarreguem l’IITE a un professional qualificat.